ورود به سایت  --- 
 
نقش تصميم گيري در تعادل و توازن شهري

» نقش تصميم گيري در تعادل و توازن شهري

امروزه توجه به توسعه پايدار، نه تنها در تمام عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و خصوصًا اقتصادي الزامي شده، بلكه بي توجهي به معيارهاي تاثير گذار بر توسعه پايدار خود مي تواند هزينه هاي جبران ناپذيري را براي هر جامعه دربر داشته باشد. بر اين اساس يكي از عوامل تاثير گذار بر تعادل و توازن منطقه اي تصميم گيري براي اجراي طر حهايي است كه با ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي بيگانه بوده اند و روشهاي علمي يكسونگر كه تنها منافع مادي را در نظر مي گيرند بر آنها حاكم بوده است. به طور مثال، ملاك توجيه اغلب طرح هاي عمران شهري، بيشتر معطوف به هزينه و منافع اقتصادي و دوره هاي بازگشت طرح هاست و به هزينه و منافع اجتماعي و زيست محيطي‐ كه در برآورد ميزان هزينه و منافع كل حائز اهميت است‐ توجه زيادي نمي شود 

اما واقعيت شهر و طرحهاي عمران شهري به گونه اي است كه هيچ طرحي به تنهايي نمي تواند فقط محدوده خود را دربر داشته باشد و اين طرح مسلمًا داراي آثار جانبي است كه بايد اين آثار در طرح ها هم از نظر اجتماعي و هم زيست محيطي (حتي المقدور به صورت كمي) ديده شوند. اين مقاله با معرفي معيارهايي جهت تبيين ضرورت توجه به برآوردهاي اقتصادي زيست محيطي درپروژه هاي عمراني و شهري و معرفي يك روش پيشنهادي براي برآورد هزينه و منافع توام اقتصادي اجتماعي، زيست محيطي، ضرورت تبيين و به كار گيري روشهاي جديد را در تصميم گيري براي اولويت بندي سرمايه گذاري و ميزان اعتبارات مورد نياز پروژه هاي شهري عنوان مي كند.
واژه های كليدي : توسعه پايدار، تعادل و توازن شهري، تصميم گيري، برآورد هاي اقتصادي، زيست محيطي،
اجتماعي . 
 

 ايمان باستاني فر،كارشناس ارشد اقتصاد و سرپرست اداره آمار و اطلاعات مديريت برنامه ريزي و پژوهش

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 584  | چاپ مطلب : print