ورود به سایت  --- 
 
امنیت شهری لازمه ی توسعه ی پایدار

» امنیت شهری لازمه ی توسعه ی پایدار

امنيت[Security]از ريشة لاتينsecurusاست که در لغت به معناي»نداشتن دلهره ودغدغه«است. بنابراين معناي لغوي امنيت،رهايي از خطر،تهديد،آسيب،اضطراب،هراس،ترس،نگراني يا وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تأمين، ضامن است.در واقع،امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يعني استفادة بهينه از فرصت.بنابراينبايدچنين نتيجه گرفتکه امنيتداراي دو عنصراساسي تهديد و فرصت استو برقراريامنيت منوط بهرهايي نسبي ازتهديد و بهره گيريبهينه از فرصت هاست.به اين ترتيب ،امنيت شامل دو وجه است . در وجهي تحقق امنيت در گرو  نبود خطر  است و در وجه ديگر کسب فرصت ها و تضمين منافع و ارزش ها. توسعه پايدار شهري، توسعه ايهمه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است .  

از اين رو مفهوم « پايداري » در كلان شهرها حول محور هاي متعددي قابل بررسي است . در اين ميان ضرورت پرداختن به موضوع « امنيت شهري » ازآنجايي مهم مي نمايد كه وابستگي متقابل ميان امنيت و توسعه اجتناب ناپذير است. امنيت زمينه ساز و بستر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي است و هم چنين از اين عناصر تاثير مي پذيرد . رويكرد سنتي در خصوص امنيت شهري عمدتاً به طور يك جانبه به جرائم و بزهكاري هاي شهري و يا معلولها پرداخته است . در حالي كه امنيت مقوله اي چند وجهي است و در چهار چوب عناصر مختلف توسعه معنا مي دهد. در اين تحقيق با بهره گيري از منابع مختلف و رويكرد هاي گوناگون نسبت به امنيت و توسعه سعي شده پارامترهاي دخيل در اين مبحث ارائه گردد .  
كلمات كليدي : امنيت ، توسعه ، فضاي شهري ، زنان ، بزه كاري ، ناپايداري امنيتي 
 

 سيد حسام الدين ابطحي

  Hesam_abtahi @yahoo.com 
كارشناس معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 755  | چاپ مطلب : print