ورود به سایت  --- 
 
بررسی وضعيت جاذبه هاي گردشگري در بافت قديم شهر اصفهان

» بررسی وضعيت جاذبه هاي گردشگري در بافت قديم شهر اصفهان

اهميت اقتصادی گردشگری به عنوان"صادرات نامرئی"توجه بسياری از کشورها را به خود جلب کرده است.گردشگري شهری يكي از وجوه عمدة درآمدي بسياري از كشورها است و مي رود تا در آينده به يکی از بزرگترين صنايع درآمد زا تبديل شود. شهرتاريخی اصفهان به دليل برخورداری از جاذبه های گردشگری فراوان همواره مورد توجه بسياری آن می باشد که « بافت قديم »، ازگردشگران قرار گرفته است. از مهم ترين مناطق جاذب گردشگر در اين شهر دارای بيش از ۲۰۰ اثر تاريخی ثبت شده و تعداد زيادی آثار تاريخی فراموش شده است. با اين وجود چه موانعي بر سر راه توسعة اين صنعت در شهر اصفهان وجود دارد و چه عواملي باعث شده است كه تا كنون شاهد رشد و توسعة اين صنعت در شهر اصفهان نباشيم؟  

؟ مقاله حاضر بااستفاده از روش های اسنادی،تحليل محتوا و پيمايشی با هدف شناسايي مهم ترين جاذبه های گردشگری در بافت قديم شهر اصفهان، به عنوان كانون جاذبه هاي گردشگري اين شهر، تهيه شده است.اهداف اين تحقيق شامل شناسايي و معرفي توان هاي بالقوه و موجودگردشگری در باف ت قديم شهر اصفهان، شناخت مشكلات و تنگناهاي توسعه گردشگري در اين بافت، آگاه كردن مسئولان از تنگناها و مشكلات موجود بافت قديم ودر نهايت ارائه راهبردها و رهنمودهايي براي توسعه گردشگري در بافت قديم شهر اصفهان می باشد .
 
واژه های کليدی:گردشگری، جاذبه های گردشگری،گردشگری پايدار، بافت قديم، باززنده سازی.
 

 دکتر محمود مهدی نژاد

** صفر قائدرحمتی
*** ليلا سلطانی
عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان.*
دانشجوی دوره دکتری برنامه ريزی شهری دانشگاه اصفهان**
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه اصفهان***
 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 669  | چاپ مطلب : print