ورود به سایت  --- 
 
تحليل پيامدهاي ناشي از تنوع منطقه بندی درون شهری ( نمونه موردي منطقه بندی شهر اصفهان )

» تحليل پيامدهاي ناشي از تنوع منطقه بندی درون شهری ( نمونه موردي منطقه بندی شهر اصفهان )

تنوع تقسيمات درون شهری که تحت عنوان منطقه يا ناحيه از طرف دستگاه های اجرايی مختلف در شهر های ما از جمله اصفهان بدون همپوشانی عملکردی به وجود آمده است، پيامد های منفی اقتصادی و فضايی _ کالبدی چون افزايش سفر های شهری، ناهماهنگی در ارائه خدمات، پراکنش نامتعادل جمعيت، توزيع نامتعادل فضايی خدمات و امکانات و در نهايت نابسامانی های کالبدی و افزايش قيمت زمين را در پی داشته است. هدف اين مقاله ، بررسي پيامد هاي منفی اقتصادی و فضايی  کالبدی منطقه بندي ها و يا ناحيه بندی های و روش بررسی به صورت اسنادی، پيمايشی و تحليل محتوا « کاربردی » متنوع در شهر اصفهان می باشد. نوع تحقيق است.  

. در نهايت از اين مقاله چنين نتيجه گيری می شود که در شهر ها با يک منطقه بندی شهری يکسان که شايد از نظر کالبدی متفاوت باشد ولی از نظر حوزه عملکردی همپوشانی داشته باشد، می توان از پيامد های منفی تنوع منطقه بندی شهری و دوباره کاری ها و موازی کاری های سازمان های درگير در مسائل شهری جلوگيری کرد. اين امر خود موجب کاهش هزينه ها و صرفه جويی در زمان برای شهروندان می گردد و اولين گام برای تحقق مديريت واحد شهری است.
 
واژه هاي كليدی : منطقه شهری، منطقه شهرداري، منطقه بندي شهری، مديريت واحد شهري.
 

 دکتر اصغر ضرابی

** صفر قائدرحمتی
 
* عضو هيأت علمی گروه جغرافيای دانشگاه اصفهان.
** دانشجوی دکتری برنامه ريزی شهری دانشگاه اصفهان
 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 776  | چاپ مطلب : print