ورود به سایت  --- 
 
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از اکولوژي منظر ( مطالعه موردي : شهر اصفهان)

» ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از اکولوژي منظر ( مطالعه موردي : شهر اصفهان)

يکي از عوامل مهم جهت برنامهريزي و مديريت صحيح، دسترسي به اطلاعات صحيح و بهنگام ميباشد که اين امر با امکان پذير است. يکي از چالشهايي که هم اکنون در فناوري سنجش از دور مطرح است GIS استفاده از تکنيکهاي کاربردي نمودن آن ميباشد. در دنيا بخصوص در کشورهاي در حال توسعه در زمينه کشاورزي و محيط زيست، دسترسي به اطلاعات پايه، دستورالعمل تهيه و بهنگام سازي انها با استفاده از فن آوريهاي نوين سنجش از دور و جهت برنامهريزي و مديريت کارآمد اين منابع حياتي ميباشد. يکي از لايههاي اطلاعاتي بسيار مهم بخصوص GIS در مطالعات و تحقيقات بنيادي زمينههاي فوق، لايه فضاي سبز شهري در شرايط کنوني ميباشد که ميبايست شناختي دقيق از کم وکيف فضاهاي سبز موجود در مناطق شهري مورد مطالعه ارائه نمايد. در اين پژوهش با نقشه به روزي از فضاي سبز موجود در شهر اصفهان تهيه گرديد 

. سپس با اعمال Aster استفاده ازدادههاي سنحنده آناليز منظر بر روي نقشه حاصله به مطالعه و بررسي پارامترهاي منظر فضاي سبز شهري در مناطق مختلف پرداخته شد. بنابراين با استفاده از داده هاي به روز و دقيق از وضع موجود شهر ميتوان به ارائه نتايج و تصميمات بهتر، در حل مسائل شهري پرداخت. 

 


سيده روزيتا فاضلي عطار، عليرضا سفيانيان، اعظم کلانتري دهقي، حميدرضا ضيائي
دانشجوي کارشناسي ارشد محيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان
استاديار گروه محيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان
کارشناس خاکشناسي، گروه محيط زيست، دانشگاه صنعتي اصفهان
(GIS) کارشناس ارشد فضاي سبز
E-mail: r_fazeli@na.iut.ac.ir
E-mail: soffianian@cc.iut.ac.ir
 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 870  | چاپ مطلب : print