ورود به سایت  --- 
 
مروري بر بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در مديريت ترافيك شهري

» مروري بر بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در مديريت ترافيك شهري

يكي از مشكلات زندگي بشر امروز ازدحام جمعيت وعدم توانايي زيرساخت هاي شهري درپاسخگويي به نياز آنها ميباشد.ازجمله ريرساختهاي مهمي كه تحت تأثير اين مهم قرارمي گيرد زيرساخت حمل ونقل مي باشد. از طرفي امروزه افزايش تسهيلات حمل ونقل از طريق روشهاي مرسوم به دليل نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا نمي تواند بعنوان راهكاري مناسبي واساسي محسوب گردد. لذا درسالهاي اخيرگرايش به استفاده ازمكانيزمهايي جهت بهره گيري از فناوريهاي نوين،استفاده بهينه از منابع موجود، ابتكار عمل و استفاده از تكنيكهاي مديريت ترافيك شهري در اغلب كشورها، به عنوان بهترين راهكارها مورد توجه مديران ترافيك كلا نشهرها قرارگرفته است. 

يكي ازجديدترين ومؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي (ITS) سيستم هاي هوشمند حمل ونقل دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد نمايد.اين مقاله پس از بررسي ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل وازديدگاه مديريت شهري، به تعريف سيستم هاي هوشمند حمل ونقل، نحوه عملكرد،معماري، انواع خدمات و معرفي زيرسيستمهاي مرتبط يا سيستم مذكور و بومي نمودن سيستم مذكور در هر منطقه لازم ITS خواهدپرداخت. در ادامه به اقداماتي كه دربرنامه ريزي و استقرار است موردتوجه قرارگيردوهمچنين لزوم همكاري هاي بين سازماني اشاره خواه دشد. 

 

 

مينا پورحيدر
مركز مديريت وكنترل ترافيك شهرداري اصفهان R&D كارشناس ارشد مهندسي مخابرات سيستم، مسئول واحد
 

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 615  | چاپ مطلب : print