ورود به سایت  --- 
 
مدیریت شهری نظام حقوقی حاکم بر شهرداری و شورای شهر

» مدیریت شهری نظام حقوقی حاکم بر شهرداری و شورای شهر
 
دو قرن گذشته روش هاي مديريت شهري وجود داشته كه در هر مكان و زماني به فراخور حال يكي از آنها رواج داشته است. نخستين مدل مديريتي شهر و گزينش اعضاء مسئول آن انتخاب مستقيم شهرداراز سوي دولت مركزي و نهاد اداره كننده امور داخلي آن (وزارت كشور) است. اين روش شيوه قديمي است. در اينجا شهرداري و مديران آن به عنوان جزئي از بروكراسي دولتي تعريف مي شود. در اين روش،بودجه شهردار يها ذيل بودجه دولت و استاندار يها بوده و دولت بر كار آنها نظارت مي كند. عيب اين شيوه، گسترده شدن حوزه وظايف و بيگانگي آن به مسائل مناطق خاص ذكر شده است. اين شيوه در حال حاضر در مديريت شهري منسوخ است.
 
 

نویسنده :
دکتر نادر شکری

کد : 371453  


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 628  | چاپ مطلب : print