ورود به سایت  --- 
 
روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

» روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری
گسترش شهرنشيني در حال حاضر، يك واقعيت مسلم است. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است كه شهرهابه سرعت گسترش مي يابند و شهرداري ها نيز بايد همگام با اين توسعه حركت كرده و طرح هاي لازم عمراني را به وهلة اجراء در آورند. اجراي طر حهاي عمومي، در بسياري از موارد با حقوق مالكانه اشخاص برخورد دارد. قوانين درصدد بر آمد هاند تا تعارض حقوق عمومي و حقوق مالكانه را به بهترين شكل حل و فصل نمايند. اين كوشش،به ايجاد نظمي انجاميده كه شايسته است ابعاد آن مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد.
 

  

بررسي اين نظم، گاه از ديدگاه نظري و ساختاري است و گاه نيز اين بررسي، چهر هاي كاملاً كاربردي و اجرايي دارد. از ديدگاه نظري، به مفاهيم، مباني و منابع اين نظم توجه مي شود و با تحليل و تبيين اين عناصر، سعي م يگردد تا شناختي كلي و كلان از اين نظم بدست آيد و چهارچوب ها و استخوان بندي اين نظم آشكار گردد. دربررسي كاربردي نظم موجود، سعي بر آن است تا راه ح لهاي موجود قانوني، صر فنظر از مباني و خاستگاههاي مربوطه، آ نگونه كه هستند مورد بررسي و شناخت قرار گيرند. در اين طريقه به طرز عمل مجريان و نحوة اجراي قوانين بيشتر توجه م يشود.

واژ ه هاي اساسي و كليدي اين تحقيق عبارتند از: حقوق مالكانه، شهرداري، طرح، تامين، حل اختلاف.

  نویسنده :
دکتر سید محسن بهشتیان

کد : 371382 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 650  | چاپ مطلب : print