Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  The Consequence of Smog on Human’s Physical and Ps

نویسنده (نویسندگان): Maliheh Gorjian PhD. Candidate, In Counseling Psyc

331846 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND STORE ATTRI

نویسنده (نویسندگان): nafiseh eshghi golbaz

331567 | طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Design In Nature

نویسنده (نویسندگان): Gholamreza Pasban Hazrat

332065 | کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  The Role of Urban Diplomacy in Attracting Foreign

نویسنده (نویسندگان): Dr. Hossein Mohammadpour Zarandi- Seyyed Mohsen Ta

332109 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Measuring Travel Behavior and Transit Trip Generat

نویسنده (نویسندگان): Faghri, Venigalla

332091 | طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  The Theoretical Inapplicability of Regionalism to

نویسنده (نویسندگان): Faramarz Hassan Pour, Miles Lewis, Qinghua Guo

332126 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Economic Prosperity For Urban Prosperity Toronto

نویسنده (نویسندگان): Ali Jadidzadeh

332118 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Increasing Urban Sustainability by Making Electric

نویسنده (نویسندگان): C. Wimmler, G. Hejazi, E.de Oliveira Fern

332153 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  BaIntegrated Document Managemet System

نویسنده (نویسندگان): Cuneyt YILMAZ

332131 | طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  The Role of Urban Diplomacy in Attracting Foreign

نویسنده (نویسندگان): Hossein Mohammadpour Zarandi - Mohsen Tabatabaei

332155 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Impact of Urban Living on Mental Health

نویسنده (نویسندگان): Seyed Mahmoud Mirsalimi

332172 | مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  The design of a cultural center for the collaborat

نویسنده (نویسندگان): mohsen rostami

332174 | کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  راهبردهای بهبود فضاهای فراغتی با تاکید بر بازآفرین

نویسنده (نویسندگان): علی حسینی
این مقاله در قالب chapter book در انتشارات Taylor & Francis , London به چاپ رسیده است. Among the main features of urban regeneration is the creation of leisure spaces taking into account the role of culture and utilization of historical and cultural ...

331665-1 | معماری و شهرسازی, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی (با تأکید بر مدیریت استراتژیک نوآوری در عصر جهانی شدن)

نویسنده (نویسندگان): دکتر غلامرضا کاظمیان- دکتر محمد شیخی- سمانه نیازخا
شاخص كيفيت زندگي سالهاست كه به عنوان معيار سنجش کیفیت زندگی كلانشهرها، مورد توجه است وموسسات بسیاری در راستای رتبه¬بندی شهرهای مهم جهان بر مبنای این شاخص فعالیت می¬کنند. یکی از فاکتورهای مشترک این موسسات برای شاخص کیفیت زندگی، محیط اقتصادی است. از مه...

331901-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی میدان مصلی شهر قم با رویکرد شهرسازی اسلامی

نویسنده (نویسندگان): شهاب الدین همتی
از ویژگی های شهرسازی اسلامی ذکر می باشد. فضایی که بر تذکرات و آگاهی ها بنا شود و یاد خدا را در دل شهروندان زنده کند. فضای ذکر در برابر فضای غفلت قرار می گیرد. بدین جهت در این المان با توجه به لزوم هویت اسلامی شهر قم، وپتانسیل موقعیت میدان مصلی، از اص...

331946-3 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی برنامه ریزی مشارکتی در تدوین CDS شاهرود

نویسنده (نویسندگان): نوید مسجدی، الدوز نژادی
This paper seeks to implement an evaluation process to identify main strengths and weaknesses of stakeholder participation in implementation of City Development Strategy in Shahroud. The research applies qualitative analysis based on assessment crite...

332097 | اقتصاد شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جهانی شدن و شهرهای منطقه خاورمیانه

نویسنده (نویسندگان): حسین محمدیان-علی شماعی-علی موحد
Throughout the history, cities, from city states of the ancient Greece to the Islamic cities and the cities of the middle ages have been related to each other and have always been the origin of the changes of human societies. The main instances of co...

332089 | جهانی شدن و شهر, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سرمایه اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): رشید احمدرش
توسعه یکی از ابعاد مهم جامعة در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر محسوب می شود که شامل برخورداری انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دریافت کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزایای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...

332141-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کاربرد GIS در ارائه راهبرد توسعه کالبدی شهر تفرش

نویسنده (نویسندگان): سعید فراهانی
در تعیین راهبرد توسعه کالبدی شهرها یکی از مهمترین مراحل ، تحلیل و شناخت وضع موجود شهر از نظر نحوه کاربری اراضی شهری می باشد و این تحلیل می تواند از طریق تطبیق وضعیت موجود کاربری ها با شاخص های موجود در این زمینه باشد. لذا در این تحقیق و با کمک سیستم ...

332138 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزش های چند سویه نمادها و نشانه ها در خوانایی شهر

نویسنده (نویسندگان): پرنیان رحیمی کازرونی و مریم زارع
هدف از این مقاله مروری کوتاه بر ارزش های چند سویه نماد ها و نشانه ها و تاثیر آن بر خوانایی شهر توسط شهروندان می باشد. گذشت زمان  و افزایش وسعت شهرها موجب زوال عناصر شهری و تخریب هرآنچه مردم آن را به عنوان نشانه ای از گذشته می پندارند شده است. نشانه ا...

332136 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام (REAP)

نویسنده (نویسندگان): عبدالرضا فاضلی
شهرسازان تاکنون همواره به مسائلی مانند زیباشناسی، کاربری زمین، حمل و نقل و امثال آن پرداخته و کمتر به مسئله مصرف بهینه انرژی در شهر توجه کرده اند. باتوجه به اینکه منابع انرژی فسیلی محدود هستند و استفاده بی رویه از آنها، محیط زیست را آسیب پذیر کرده اس...

332132 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش خاطره ي ذهني بر پياده پذيري در فضاهاي شهري نمونه موردي: بلوار معلم رامسر

نویسنده (نویسندگان): مهرشاد خلج/ عبدالله اسدیان
فضاهاي شهري همواره نقش مهمي در زندگي فردي و اجتماعي شهروندان داشته و بستر شکل¬گيري خاطره هاي ذهني بوده¬اند. در تبيين فضاهاي شهري، انباشته شدن خاطره هاي جمعي و فردي شهروندان، شاخص مي باشد. بدين مفهوم که از يک سو فضاهاي شهري خاطره ها را مي سازند و از س...

332135 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش شاخصهای شهری درکلانشهر تهران برای مدیریت شهری و روشهای تعیین آن با تأکید بر مسکن شهری

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطیایی،شادي اديبي فرد، محسن یعقوبی بازرگانی
مديريت به معني تعامل با افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان است. اين موارد شامل برنامه ريزي   سازماندهي ، نظارت و انگيزش مي باشد. در اين راستا مديريت شهري براي شهر برنامه ريزي  مي نمايد همچنين بر نحوه انجام خدمات شهري نظارت مي كند.مديران شهري ب...

332130-5 | مقاله, خدمات شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش تفکر استراتژیک بر ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از برند شهری

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطبایی -بهنام قربانی فرد- پونه محمدی جو3
در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش تفکر استراتژیک بر ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از برند شهری مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنین استان تهران تشکیل می دهند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب ش...

332130-3 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش بازاریابی آنلاین بر ایجاد موضع مناسب از برند شهری

نویسنده (نویسندگان): سید محسن طباطبایی مزدآبادی - بهنام قربانی فرد
امروزه ورود سیستم های الکترونیکی به تمامی امور امری غیر قابل انکار می باشد که بازاریابی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. ورود این نوع بازاریابی در میان گردشگران ، می تواند از جهات مختلف باعث افزایش جذب گردشگر در منطقه ای خاص گردد. در این تحقیق سعی بر ...

332130-4 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 26نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين