Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  بررسی تأثیر عوامل هویت بخش در شکل گیری ساختار شهری

نویسنده (نویسندگان): سعید اکبریان
شهرهای امروز در پس توسعه های شتابان، گسیخته و نامتوازن، بی قرار گشته اند و شهروند امروز در حسرت گذشته و متحیر از اکنون خویش در فضای معماگونه آینده خود و "شهر خودی" مانده است.گویی آن که شهر و شهروند در جستجوی گمشده ای می گردند و غافل از خویشتن خویش، ...

217705 | مقاله, آینده پژوهی و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر