Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  بررسی جایگاه فضای جریان ها در دیپلماسی شهری

نویسنده (نویسندگان): فاطمه سادات حمیدیان
شهر ها به دلیل در برگرفتن فضای چند بعدی جریان و مکان به عنوان یکی از بخش های مهم و قابل بررسی در حوزه  مسائل سیاسی و روابط بین الملل می باشد. ترکیب پراکندگی مکانی و یکپارچگی جهانی بر اثر توسعه فرایند جهانی شدن و حضور شهرها در فضای بین المللی نقش اس...

238417 | مقاله, روابط بین الملل و دیپلماسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جایگاه و نقش دیپلماسی شهری در روابط بین ملت ها

نویسنده (نویسندگان): منصوره اسکندران
امروزه بخش زیادی ازجمعیت انسانی درشهرها ساکن اند و شهرها بعنوان مراکزمهم توسعه و رشد حیات بشری درنظر گرفته می شوند. علاوه بر اين، درراستای رشد فنآوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها درفضایی متشکل ازجریانها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط واقتصا...

234301 | پایان نامه و رساله دکتری, روابط بین الملل و دیپلماسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شبکه دیپلماتها و متخصصین شهری آینده گرای آسیا

نویسنده (نویسندگان): رها خرازی آذر
  تصویر تهران از نوع بین المللی آن اغلب سياه و كدر بوده و با ترافیک و دود شهر تهران در آمیخته است. این در حالیست که براساس سند چشم انداز تهران در افق 1404 :" برند شهر تهران فرهنگي، دانش بنيان، با هويت اصيل ايراني و اسلامي، زيبا، مقاوم، مرفه ومعيا...

211935 | طرح های پژوهشی, روابط بین الملل و دیپلماسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مطالعه جایگاه مشهد در تحولات بین المللی و سلسله مراتب نوین شهری و راههای ارتقای آن

نویسنده (نویسندگان): سید حامد رستگار- دکتر سید اصغر کیوان حسینی- دکتر غ
طرح حاضر در پی ایجاد ارتباط میان بهره گیری از دیپلماسی شهری و پیوستن به شبکه جهانی شهرها برای شهر مشهد است. در این طرح مدلهای سلسله مراتب شهری و تقسیم کار بین الملل، دیپلماسی شهری و نقش سازمانها فراملی در تبیین این ارتباطات مورد بحث قرار گرفته و کارک...

180431 | طرح های پژوهشی, روابط بین الملل و دیپلماسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر