Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  رهبري معنوي با یادگیري سازمانی وتوانمند سازي پرسنل

نویسنده (نویسندگان): محمد معیت
پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر رهبري معنوي و ابعاد آن با یادگیري سازمانی و توانمندسازي پرسنل مناطق 9گانه شهرداري شهر شیراز ا انجام شد .

234196 | مقاله, اخلاق و معنویات در شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طرح تاسیس کانون های همیاری محلی

نویسنده (نویسندگان): رضا محمدزاده اول
در این طرح سعی خواهد شد با استفاده از رسانه های گروهی فرهنگ همیاری و انجام کمک های نوع دوستانه به شهروندان در میان مردم تقویت شود و بویژه از آموزه های دین مقدس اسلام و تعالیم اخلاقی و انسانی آن برای این منظور استفاده شود . همچنین با بهره گیری از روش ...

45299 | طرح های پژوهشی, اخلاق و معنویات در شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اخلاق شهروندی

نویسنده (نویسندگان): محمدحیدر
" طرح اخلاق شهروندی، طرحی کاربردی است. بدین معنا که فضایل و رذایل اخلاقی را بطور جداگانه مطرح کرده و هرکدام را فقط در یک صفحه به پایان میرسانیم. چراکه تصور میشود به این صورت کاربردی و اجرایی خواهد بود. ضمنا این طرح مورد تایید 2 سازمان...

40990 | طرح های پژوهشی, اخلاق و معنویات در شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر