Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  بازنگری راهبردی ساختار سیاسی مدیریت محلی ایران با

نویسنده (نویسندگان): دکتر خاکپورف سید علی حسین پور
بازنگری راهبردی ساختار سیاسی شورای اسلامی کلانشهر مشهد انتخاب به عنوان مقاله برتر اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404  

209053 | مقاله, شوراها و شهرداری ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی و تحلیل جایگاه شهرداری ها (به عنوان یک نهاد

نویسنده (نویسندگان): حسین کماسی-دکتر عیسی ابراهیم زاده
کارآفرینی در سالیان اخیر به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی مطرح شده و مقبولیت عام یافته است. با توجه به رشد و گسترش روزافزون شهرنشینی و به تبع آن تنوع کمی- کیفی وظایف شهرداری¬ها، این انتظار را تقویت نموده که شهرداری¬ها به عنوان یک ...

96865 | مقاله, شوراها و شهرداری ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تحلیلی بر اجرای ماده 50 قانون شهرداري¬ها

نویسنده (نویسندگان): کماسی-ابراهیم زاده
طبق ماده 50 قانون شهرداري¬ها، در نظام جمهوري اسلامي ايران انتخاب شهردار با رأی غیر مستقیم مردم و از طریق شوراي اسلامی شهر صورت مي گيرد، گرچه اين قانون در كلان شهرها و بويژه تهران كه نظارت وزارت كشور و مردم بر شهرداري ها زياد و نقش شهرداران بسیار برجس...

96467 | مقاله, شوراها و شهرداری ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی فرهنگ گفتگو در حیات مدنی ایران (مطالعه¬ی مور

نویسنده (نویسندگان): الهام نظری
بر پایهی رویکردهای نظری مرتبط با شکلگیری گفتگوی عقلانی در پیوند با جامعهی دموکراتیک، به صورتبندی «الگوی گفتگوی عقلانی در جامعهی دموکراتیک» پرداختهایم. براساس این الگو،تحقق جامعهی مدنیِ باز و دموکراتیک، نیازمندِ شکلگیری زبان دموکراتیک در قالب گفتگوی ...

38803 | پایان نامه و رساله دکتری, شوراها و شهرداری ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  قانون شهری

نویسنده (نویسندگان): سید احمد حبیب نژاد
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دو حوزة تمرکززدایی جغرافیایی و فنی بررسی می‌شود. در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می‌شویم و سپس در پرتو این اصول، شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران ...

38750 | مقاله, شوراها و شهرداری ها |  مشاهده جزئیات بیشتر