Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  طراحی مدل اندازگیری چایکی سازمان‌های خدماتی

نویسنده (نویسندگان): ابوالفضل کویری بیدگلی
در این پژوهش ، مدلی برای انذازه گیری سطح جابکی سازمان مدیریت شهرداری شیراز ارايه شده است. در ابتدا مدلهای چابکی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش فراترکیب ابعاد و مولفه‌های مدل انذازه‌گیری چابکی یازمان استخراج شده است.

236196 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی وضعیت تفکیک از مبداء پسماند های جامد شهری و

نویسنده (نویسندگان): علیرضا فاتح نیا
یکی از ویژگیهای نوین سیستم مدیریت پسماند ، تفکیک از مبداء زباله می باشد.موفقیت این سیستم وابسته به مشارکت همه جانبه مردم در امر جدا سازی پسماند از مبداء است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تفکیک از مبداء پسماند های خانگی و راهکارهای افزایش مشارکت مردم...

187054 | مدیریت مواد زائد و پسماند, پایان نامه و رساله دکتری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تهیه زئولیتهای X,A,S,HS به روش تبدیل رسی (Clay Con)

نویسنده (نویسندگان): سمیه حبیبی دستجردی
در این پروژه زئولیتهای X ,A, S ,HS با استفاده از خاک رس ایران به روش تبدیل رسی، تهیه شدند و به روش های IR XRD مورد شناسایی قرار گرفته اندو با آزمون های فیزیکی و شیمیایی، بررسی و تعیین خواص گردیده اند. کارایی زئولیتهای AوX و کلینو پتیلولیت و خاک رس...

173243 | محیط زیست و توسعه پایدار, پایان نامه و رساله دکتری |  مشاهده جزئیات بیشتر