Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

دستیابی به شکل پایدار شهری روش ها و استرتژی ها


 نویسنده : محمد هادی خلیل نژادی ناشر : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سال انتشار : 1387 کد : 333100

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


فضاهای عمومی و خصوصی شهر


در این کتاب سعی بر آن بوده که عرصه های عمومی و خصوصی شهر در مقیاسهای مختلف تحلیل شود. در یکسوی طیف، فضای ذهنی انسان قرار دارد که از همه پنهان است و در واقع خصوصی ترین فضای ممکن است و در سوی دیگر این طیف فضاهای شلوغ و پرغوغای شهری است که در معرض دید ...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات مخاطبین و معتادین «خود معرف» در مورد کمپ های منطقه 20


بر پايش ديدگاه ها و انتظارات شهروندان و مديران شهري استوار است . در « شهر تعاملي » رابطه ي مردم و مديران شهري ، رابطه اي دوسويه است . شهروندان خوب و ،« شهر تعاملي » قانونمدار، مديراني شايسته و لايق نياز دارند تا زندگي شهري را براي آن ها دلپذيرتر .« ...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات والدین فرزندان مراجعه کننده به خانه های اسباب بازی شهر تهران


 هدف از انجام اين تحقيق بررسي نظرات والدين مر اجعه كننده خانه هاي اسباب بازي بوده است. بدين منظور به روش پيمايشي و به وسيله پرسشنامه با 524 نفر از اين والدين مصاحبه شده است . اين تحقيق بر سه محور اصلي استوار است . محور اول وضعيت خانه هاي اسباب بازي ...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی الویت آسیب ها و مشکلات اجتماعی منطقه 5 از نظر شهروندان ساکن در منطقه


بر پايش ديدگا هها و انتظارات شهروندان و مديران شهري استوار است  « شهر تعاملي » رابط هي مردم و مديران شهري رابط هاي دوسويه است. شهروندان خوب ،« شهر تعاملي » در  و قانونمدار، مديراني شايسته و لايق نياز دارند تا زندگي شهري را براي آن ها دلپذيرتر.« گفتن...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


سنجش میزان تمایل شهروندان تهرانی به اجرای طرح هبه


 سنجش ميزان تمايل » اين نظرسنجي در پي بررسي نظرات شهروندان تهراني راج عبه كه به سفارش شركت خدمات « شهروندان تهراني به مشاركت در اجراي طرح هِبِه اجتماعي و رفاهي شهرداري تهران در تير ماه سال 1387 انجام شده است. همانطور كه م يدانيد شناخت افكار و ...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات و دیدگاههای شهروندان تهرانی در خصوص طرح زیباسازی پیاده روی خیابان انقلاب اسلامی


هدف كلي نظرسنجي حاضر عبارت است از بررسي نظرات و ديدگا ههاي شهروندان تهراني در خصوص طرح زيباسازي پياد هروي خيابان انقلاب اسلامي. روش تحقيق پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين نظرسنجي را سه گروه تشكيل مي دهد: الف)...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات و پیشنهادهای مراجعه کنندگان و ساکنین حوالی پارک بوستان بهشت مادران


 نظرسنجي حاضر تحت عنوان بررسي نظرات و پيشنهادهاي مراجعه كنندگان و ساكنين حوالي پارك در خصوص بوستان بهشت مادران در مرداد ماه سال 1387 انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق سه گروه: گروه اول زناني كه به پارك بانوان مراجعه كرد هاند و گروه دوم زنان...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


نظرسنجی پیرامون ساماندهی متکدیان


 پژوهش حاضر به روش پيمايش و در بين 1100 نفر از شهروندان 15 سال به بالاي شهر 51 درصد ا ز پاسخگويان مرد و / تهران در شهريور 1387 انجام گرديده است . در اين مطالعه 3 48/7 درصد زن م ي باشند. ميانگين سن پاسخگويان حدود 39 سال است . همچنين در هر يك از ...

دفتر مطالعات فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين