Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری


گسترش شهرنشيني در حال حاضر، يك واقعيت مسلم است. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است كه شهرهابه سرعت گسترش مي يابند و شهرداري ها نيز بايد همگام با اين توسعه حركت كرده و طرح هاي لازم عمراني را به وهلة اجراء در آورند. اجراي طر حهاي عمومي، در بسياري...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


مدیریت شهری نظام حقوقی حاکم بر شهرداری و شورای شهر


  دو قرن گذشته روش هاي مديريت شهري وجود داشته كه در هر مكان و زماني به فراخور حال يكي از آنها رواج داشته است. نخستين مدل مديريتي شهر و گزينش اعضاء مسئول آن انتخاب مستقيم شهرداراز سوي دولت مركزي و نهاد اداره كننده امور داخلي آن (وزارت كشور...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم و عوامل موثر برآن)


رفتار شهروندی سازمانی موضوع جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بیان دقیق تعریف رفتار شهروندی سازمانی، به عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی که شامل ده عامل  رضايت شغلي، رهبري، ارزش هاي اخلاقي سازم...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسي زيرساختهاي ارتباطي درپياده سازي سيستمهاي هوشمند حمل ونقل


درسالهاي اخير بكارگيري فن آوريهاي نوين در حمل ونقل يعني پياده سازي سيستم هاي هوشمند حم ل ونقل بعنوان يكي ازمكانيزمهاي مطرح بمنظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل درعصر م درن مطرح گرديده است . از طرفي مي توان گفت درراستاي تحقق شهرداري الكترونيك شناخته ش...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


مروري بر بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در مديريت ترافيك شهري


يكي از مشكلات زندگي بشر امروز ازدحام جمعيت وعدم توانايي زيرساخت هاي شهري درپاسخگويي به نياز آنها ميباشد.ازجمله ريرساختهاي مهمي كه تحت تأثير اين مهم قرارمي گيرد زيرساخت حمل ونقل مي باشد. از طرفي امروزه افزايش تسهيلات حمل ونقل از طريق روشهاي مرسوم به ...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از اکولوژي منظر ( مطالعه موردي : شهر اصفهان)


يکي از عوامل مهم جهت برنامهريزي و مديريت صحيح، دسترسي به اطلاعات صحيح و بهنگام ميباشد که اين امر با امکان پذير است. يکي از چالشهايي که هم اکنون در فناوري سنجش از دور مطرح است GIS استفاده از تکنيکهاي کاربردي نمودن آن ميباشد. در دنيا بخصوص در کشورهاي ...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


تحليل پيامدهاي ناشي از تنوع منطقه بندی درون شهری ( نمونه موردي منطقه بندی شهر اصفهان )


تنوع تقسيمات درون شهری که تحت عنوان منطقه يا ناحيه از طرف دستگاه های اجرايی مختلف در شهر های ما از جمله اصفهان بدون همپوشانی عملکردی به وجود آمده است، پيامد های منفی اقتصادی و فضايی _ کالبدی چون افزايش سفر های شهری، ناهماهنگی در ارائه خدمات، پراکنش ...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی وضعيت جاذبه هاي گردشگري در بافت قديم شهر اصفهان


اهميت اقتصادی گردشگری به عنوان"صادرات نامرئی"توجه بسياری از کشورها را به خود جلب کرده است.گردشگري شهری يكي از وجوه عمدة درآمدي بسياري از كشورها است و مي رود تا در آينده به يکی از بزرگترين صنايع درآمد زا تبديل شود. شهرتاريخی اصفهان به دليل برخورداری ...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


امنیت شهری لازمه ی توسعه ی پایدار


امنيت[Security]از ريشة لاتينsecurusاست که در لغت به معناي»نداشتن دلهره ودغدغه«است. بنابراين معناي لغوي امنيت،رهايي از خطر،تهديد،آسيب،اضطراب،هراس،ترس،نگراني يا وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تأمين، ضامن است.در واقع،امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يعني ...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


نقش تصميم گيري در تعادل و توازن شهري


امروزه توجه به توسعه پايدار، نه تنها در تمام عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و خصوصًا اقتصادي الزامي شده، بلكه بي توجهي به معيارهاي تاثير گذار بر توسعه پايدار خود مي تواند هزينه هاي جبران ناپذيري را براي هر جامعه دربر داشته باشد. بر اين اساس يكي از عوامل ت...

مقاله | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 30نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين