Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

بررسي زيرساختهاي ارتباطي درپياده سازي سيستمهاي هوشمند حمل ونقل


درسالهاي اخير بكارگيري فن آوريهاي نوين در حمل ونقل يعني پياده سازي سيستم هاي هوشمند حم ل ونقل بعنوان يكي ازمكانيزمهاي مطرح بمنظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل درعصر م درن مطرح گرديده است . از طرفي مي توان گفت درراستاي تحقق شهرداري الكترونيك شناخته ش...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


مروري بر بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در مديريت ترافيك شهري


يكي از مشكلات زندگي بشر امروز ازدحام جمعيت وعدم توانايي زيرساخت هاي شهري درپاسخگويي به نياز آنها ميباشد.ازجمله ريرساختهاي مهمي كه تحت تأثير اين مهم قرارمي گيرد زيرساخت حمل ونقل مي باشد. از طرفي امروزه افزايش تسهيلات حمل ونقل از طريق روشهاي مرسوم به ...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده از اکولوژي منظر ( مطالعه موردي : شهر اصفهان)


يکي از عوامل مهم جهت برنامهريزي و مديريت صحيح، دسترسي به اطلاعات صحيح و بهنگام ميباشد که اين امر با امکان پذير است. يکي از چالشهايي که هم اکنون در فناوري سنجش از دور مطرح است GIS استفاده از تکنيکهاي کاربردي نمودن آن ميباشد. در دنيا بخصوص در کشورهاي ...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


تحليل پيامدهاي ناشي از تنوع منطقه بندی درون شهری ( نمونه موردي منطقه بندی شهر اصفهان )


تنوع تقسيمات درون شهری که تحت عنوان منطقه يا ناحيه از طرف دستگاه های اجرايی مختلف در شهر های ما از جمله اصفهان بدون همپوشانی عملکردی به وجود آمده است، پيامد های منفی اقتصادی و فضايی _ کالبدی چون افزايش سفر های شهری، ناهماهنگی در ارائه خدمات، پراکنش ...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی وضعيت جاذبه هاي گردشگري در بافت قديم شهر اصفهان


اهميت اقتصادی گردشگری به عنوان"صادرات نامرئی"توجه بسياری از کشورها را به خود جلب کرده است.گردشگري شهری يكي از وجوه عمدة درآمدي بسياري از كشورها است و مي رود تا در آينده به يکی از بزرگترين صنايع درآمد زا تبديل شود. شهرتاريخی اصفهان به دليل برخورداری ...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


امنیت شهری لازمه ی توسعه ی پایدار


امنيت[Security]از ريشة لاتينsecurusاست که در لغت به معناي»نداشتن دلهره ودغدغه«است. بنابراين معناي لغوي امنيت،رهايي از خطر،تهديد،آسيب،اضطراب،هراس،ترس،نگراني يا وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تأمين، ضامن است.در واقع،امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يعني ...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


نقش تصميم گيري در تعادل و توازن شهري


امروزه توجه به توسعه پايدار، نه تنها در تمام عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و خصوصًا اقتصادي الزامي شده، بلكه بي توجهي به معيارهاي تاثير گذار بر توسعه پايدار خود مي تواند هزينه هاي جبران ناپذيري را براي هر جامعه دربر داشته باشد. بر اين اساس يكي از عوامل ت...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


شناخت برنامه ريزي استراتژيك به روش SWOT


تدوين برنامه ريزي استراتژيك در ابعاد مختلف و با توجه به هدفهاي گوناگون در جهان در حال انجام است و مديران نسبت به اجرا وپويايي اين برنامه بسيار حساس بوده ولي متاسفانه بسياري از اين برنامه ها با توجه به تكنولوژي مناسب و منابع مالي كافي از عملكرد خو...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


طراحي اقليمي راهكار كاهش مصرف انرژي


در چند دهه اخير بكار گيري فن آوريهاي نوين پيامدهاي نامطلوبي را براي محيط زيست و منابع طبيعي در بر داشته است و اصرار بر انتقال فن آوري و بكار گيري آن در طبيعت سبب تغييررابطه انسان و محيط پيرامون او شده است .و اگر انسان امروزي بي رويه به بهره ورياز من...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


مروري برآشنائي با كميسيون ماده قانون 100 شهرداري


امروزه يكي از بزرگترين مشكلات شهري، ساخت وسازهاي غيرمجاز ،خلاف ومغاير پروانه صادره ميباشد. اين نوع ساخت وسازها مشكلات فراواني براي ساختارشهرومحيط پيرامون آن ايجادنموده است .براساس ماده 23 قانون نوسازي وعمران شهري، شهرداري ها داراي اختيارات نظا...

آثار | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين