Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری


گسترش شهرنشيني در حال حاضر، يك واقعيت مسلم است. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است كه شهرهابه سرعت گسترش مي يابند و شهرداري ها نيز بايد همگام با اين توسعه حركت كرده و طرح هاي لازم عمراني را به وهلة اجراء در آورند. اجراي طر حهاي عمومي، در بسياري...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


مدیریت شهری نظام حقوقی حاکم بر شهرداری و شورای شهر


  دو قرن گذشته روش هاي مديريت شهري وجود داشته كه در هر مكان و زماني به فراخور حال يكي از آنها رواج داشته است. نخستين مدل مديريتي شهر و گزينش اعضاء مسئول آن انتخاب مستقيم شهرداراز سوي دولت مركزي و نهاد اداره كننده امور داخلي آن (وزارت كشور...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


دستیابی به شکل پایدار شهری روش ها و استرتژی ها


 نویسنده : محمد هادی خلیل نژادی ناشر : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سال انتشار : 1387 کد : 333100

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی وضعیت حقوقی تعاملات دولت و شهرداری در ایران


معمولاً در هر سیستمی از سیستمهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سیستمهای سیاسی و فرهنگی قوانین و مقررات تعیین کننده روابط، تعاملات و سطوح عملکردی و جایگاه هر بخش و نهادی بوده و هستند. در سیستم پیچیدۀ شهری نیز حقوق شهری که شامل قوانین و مقررات تعریف کنند...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


حقوق شهروندی زیر بنای ایجاد و تقویت احساس تعلق اجتماعی


شهروندي در مفهوم امروزين آن واجد مقام وموقعيتي عالي است كه از حيث ماهيت بر بستر جامعه و نظام مردم سالار مي رويد . شهروند قدرت خود را از متصل بودن به فعاليتهاي دولت مي گيرد و كيفيت تعامل دولت و جامعه است كه پديده شهروندي را پايه ريزي مي كند . بنابر ا...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی و ارزیابی بازخورد توافقنامه چهارجانبه


  تهران بزرگترين شهرايران ويكي ازكلانشهرهاي جهان است كه درزمره بيست شهربزرگ دنيا محسوب ميگردد. باتوجه به سرعت رشد جمعيتوافزايش ميزان ساخت وسازهاي شهري ، لـزوم كنترل و نظارت دقـيق بـر آن بـدون ترديـد ، ضروري است .  

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


ماده 100 قانون شهرداریها و رویکرد آن در مباحث نوین شهری


  نخستین طرح تخلف باموضوع ساخت و ساز ساختمانی و پیشینه ورود محاکم به مقوله احداث بنا و برخورد با تخلفات آن و الزام آور گردیدن انطباق طرح و نقشه و نوع ساخت مستحدثات با قوانین و مقررات در بدو امر واجد جنبه کیفری بوده و به موجب ماده 185 قانون آئین د...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


ماده 100 قانون شهرداریها و رویکرد آن در مباحث نوین شهری


  نخستین طرح تخلف باموضوع ساخت و ساز ساختمانی و پیشینه ورود محاکم به مقوله احداث بنا و برخورد با تخلفات آن و الزام آور گردیدن انطباق طرح و نقشه و نوع ساخت مستحدثات با قوانین و مقررات در بدو امر واجد جنبه کیفری بوده و به موجب ماده 185 قانون آئین د...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


ضرورت بازنگری در ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن


   بدنبال تغيير وتحولات بنيادي صورت گرفته درعرصه شهرسازي كشور در دهه 40 و آغاز مداخله نهادهاي دولتي در روند رشد و توسعه شهرها از طريق برنامه ريزي و تهيه طرحهاي توسعه و عمـران شهري ازقبيل طرحهاي جامع وطرحهاي تفصيليو درجهت تبيين الزامات قانوني برا...

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر


Critical Success Factors in Citizen Relationship Management


 The number of governments, which realize the importance of citizen-oriented strategies, is increasing nowadays; and they discover that they must deliver genuine citizen knowledge across multiple governmental departments to all citizen touch points....

محور ۷ | مشاهده جزئیات بیشتر