Menu

نمایش جزئیات اثر


  ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی (با تأکید بر مدیریت استراتژیک نوآوری در عصر جهانی شدن)
شاخص كيفيت زندگي سالهاست كه به عنوان معيار سنجش کیفیت زندگی كلانشهرها، مورد توجه است وموسسات بسیاری در راستای رتبه¬بندی شهرهای مهم جهان بر مبنای این شاخص فعالیت می¬کنند. یکی از فاکتورهای مشترک این موسسات برای شاخص کیفیت زندگی، محیط اقتصادی است. از مهمترین عناصر فعالیت در این محیط «فضای کسب و کار» است.با توجه به اینکه در عصر نوین اقتصاد دانش پایه امروز «نوآوری» از عناصر استراتژیک در بهبود فضاهای اقتصادی است، در این پژوهش برای به کمک مدیریت استراتژیک نوآوری به بهبود فضای کسب و کار تهران پرداخته شده است. بخش عملیاتی این تحقیق که در زمره تحقیقات کیفی می¬باشد، از ابزار پرسشنامه برای جمع¬آوری داده ها و از مدل رایج SWOT در مدیریت استراتژیک برای تحلیل استفاده شده است. نتایج این تحقیق با توجه به وضع موجود در محیط کسب و کار تهران  ناظر بر قابلیت اجرایی راهبردهای محافظه کارانه در الگویی اولویت بندی شده میتنی بر مسائل مبتلای راهبردها(رویه ای و محتوایی) و حوزه های تحت پوشش نوآوری در آنها بوده است.

  • کد اثر:331901-2
  • نویسنده (نویسندگان): دکتر غلامرضا کاظمیان- دکتر محمد شیخی- سمانه نیازخا
  • دسته: مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/12 تعداد مشاهده: 267  | چاپ مطلب : print