Menu

نمایش جزئیات اثر


  کاربرد GIS در ارائه راهبرد توسعه کالبدی شهر تفرش
در تعیین راهبرد توسعه کالبدی شهرها یکی از مهمترین مراحل ، تحلیل و شناخت وضع موجود شهر از نظر نحوه کاربری اراضی شهری می باشد و این تحلیل می تواند از طریق تطبیق وضعیت موجود کاربری ها با شاخص های موجود در این زمینه باشد. لذا در این تحقیق و با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و از طریق نرم افزار Arc GIS و با انجام مراحل مختلف آماده سازی لایه های نرم افزاری ابتدا مساحت 10 مورد از کاربری های مهم و اصلی شامل مسکونی ، تجاری ، آموزشی ، بهداشتی و درمانی ، اداری و انتظامی ، صنعتی ، فرهنگی و مذهبی ، فضای سبز و ورزشی ، معابر و تاسیسات استخراج و با توجه به جمعیت شهر سرانه هر یک از این کاربری ها محاسبه و میزان تطبیق این سرانه ها در شهر تفرش با میانگین سرانه کاربری اراضی شهرهای ایران بررسی شده است . تحلیل نقشه ها و اطلاعات خروجی از نرم افزار نشان دهنده آن است که به جز سرانه کاربری صنعتی بقیه کاربری های این شهر در وضعیت مناسبی قرار دارند که البته ناشی از جمعیت نسبتا کم این شهر در مقایسه با مساحت این شهر می باشد و این کمبود جمعیت می تواند به دلیل ضعف در سرانه کاربری صنعتی و به تبع آن اقتصاد شهری ضعیف و کمبود اشتغال در این شهر باشد که موجب مهاجرت تعدادی از ساکنان این شهر شده است بنابراین یکی از راهبرد های مناسب در توسعه کالبدی شهر ، سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع سازگار با طبیعت سرسبز این شهر و همچنین استفاده از مزیت نسبی این شهر در برخورداری از فضای سبز طبیعی مناسب در جذب گردشگران طبیعی باشد که از طریق افزایش کاربری های گردشگری امکان پذیر خواهد بود.

  • کد اثر:332138
  • نویسنده (نویسندگان): سعید فراهانی
  • دسته: مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/10 تعداد مشاهده: 431  | چاپ مطلب : print