Menu

نمایش جزئیات اثر


  نقش خاطره ي ذهني بر پياده پذيري در فضاهاي شهري نمونه موردي: بلوار معلم رامسر
فضاهاي شهري همواره نقش مهمي در زندگي فردي و اجتماعي شهروندان داشته و بستر شکل¬گيري خاطره هاي ذهني بوده¬اند. در تبيين فضاهاي شهري، انباشته شدن خاطره هاي جمعي و فردي شهروندان، شاخص مي باشد. بدين مفهوم که از يک سو فضاهاي شهري خاطره ها را مي سازند و از سوي ديگر خاطره ها به فضاهاي شهري شکل مي دهند. هر کس با ذهنيت خود، شهر را مي بيند و تجربه ها و ذهنيت هاي افراد نسبت به يکديگر متفاوت مي باشد. پياده راه ها به عنوان يکي از فضاهاي شهري، محل حضور شهروندان و مشارکت آنان در زندگي جمعي  مي باشند. اين فضاها با فعاليت اصلي شان يعني پياده¬روي تعريف مي شوند و همين فعاليت بخشي از تصاوير ذهني و خاطرات شهري را مي سازد. به عبارت ديگر به نظر مي رسد خاطرات ذهني منجربه  پياده¬پذيري فضاهاي شهري مي¬شوند. این پژوهش بر آن است با تکيه بر مطالعات پيمايشي و توصيفي، نقش خاطرات ذهني را بر پياده پذيري بلوار معلم رامسر بررسی نماید. بلواری که با نشانه هايي بارز نظير هتل و رستوران مطرح است. اين نشانه ها بيش از پيش مسير را متمايز نموده، به خوانايي آن افزوده و آن را به نماد تبديل مي سازند.  

  • کد اثر:332135
  • نویسنده (نویسندگان): مهرشاد خلج/ عبدالله اسدیان
  • دسته: مقاله, معماری و شهرسازی
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/10 تعداد مشاهده: 364  | چاپ مطلب : print