Menu

شاخه ها

آرشیو جشنواره هفتم 1393

شاخه
1393/9/26
فرضعلی سالاری سردری اکبر کیانی
بخش مرکزي شهرها به واسطه نقش و عملکردشان در بافت و سیماي شهر در فرآیند توسعه کاربريها و فعالیت- هاي اجتماعی، اقتصادي و اداري شهر تأثیرگذار بوده، بر این اساس بررسی و ساماندهی این بخش شهر ضروري به نظر میرسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی با هدف کاربردي و با مطالعه چگونگی، علل و پیامدهاي تمرکز و رشد نامتناسب کاربريها در بخش مرکزي شهري زابل به بیان راهکارهها در جهت توسعه زنجیرهاي و خوشهاي آن و فعالیتهاي گوناگون از جمله بخش تجاري در جهت شکل گیري شهر سالم و توسعه پایدار پرداخته میشود. یافتههاي پژوهش با توجه به جایگاه شهر زابل در شبکه شهري منطقه سیستان، ساختار شطرنجی شهر و رشد سالانه جمعیت و محدوده شهر زابل نشان میدهد که، بخش مرکزي شهر زابل به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینههاي اقتصادي، اداري -خدماتی، اجتماعی، حمل و نقل و کالبدي- فضایی روبرو میباشد. وجود کاربريهاي متعدد و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض کم معبر سواره رو و پیادهرو در خیابان فردوسی و خیابان امام خمینی موجب شده این مشکلات در سالهاي اخیر رو به گسترش باشد، بنابراین؛ ساماندهی بخش مرکزي شهر زابل به صورت سه مرحله در زمانهاي متمادي با اجراي برنامههاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی صورت بپذیرد، در ادامه تحقیق انواع راه حلها و اولویتهاي اجرایی ساماندهی وضعیت کنونی بخش مرکزي شهر زابل بر اساس دیدگاههاي فرهنگ گرایی، ترقی گرایی، کارکرد گرایی و ساختار گرایی در جهت پویایی آن و توسعه آینده مطرح شده است.