Menu

شاخه ها

آرشیو جشنواره هفتم 1393

شاخه
1393/10/7
مهدی خاک زند
The researcher considered the possibility of a relationship existing between Pattern Language and the field of Environmental Design that would arrive at a correlation model of "A Pattern Language for Environmental Design". The research method was a survey implemented to collect data from 129 MS (related to the Environmental Design field) graduates and students studying at various universities in Tehran. The sampling method was based on stratified random sampling. A 49-item questionnaire was used to collect data and the reliability of all subscales was more than 0.80 estimated by the Cronbach alpha test. Hierarchical Confirmatory Factor Analysis was used to analyse data by LISREL 8.72 software. The results of the analysis statistically confirmed the correlation model of "A Pattern Language for Environmental Design". While all correlations between pattern language components and their counterpart indicators were statistically significant, the correlation between the socio-cultural dimension and environmental design was the most powerful relationship in the model.
1393/10/7
مهدی خاک زند ،کوروش آقابزرگی
انجام فعالیتهای گوناگون در فضاهای شهری، جزئی از فرهنگ گذشته به حساب می آمد. حال آنکه اکنون فضاهای شهری از لحاظ کیفی تعریف خاصی ندارند. به نظر می رسد جهان مادی گرای امروز بیشتر در پی افزایش بازدهی و کمیات اقتصادی است، و این کمیت گرایی باعث باز ماندن از موضوعات کیفی شده است. بدین سبب کم رنگ شدن حضور مردم در فضاها، انجام این پژوهش مهم را ضروری می سازد. تلاش این پژوهش در ارزیابی و مقایسه تطبیقی میان مولفه های سازنده کیفیت فضاهای شهری از نگاه نظریه پردازان غربی و نیز اندیشمندان ایرانی اسلامی است. به نظر می رسد وجود پررنگ روابط اجتماعی از موثرترین مولفه های افزایش کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود.
1393/10/7
مهدی خاک زند ،فاطمه قاسمی- فرشاد یزدیان- ابواقاسم اسماعیلی
Qeshm Island is the biggest non independent island of the world which, with its considerable capacities, can become one of the important tourism centers. Eco tourism and geo tourism are two prominent features of this touristic island in order to attract foreign tourists. In addition to serve the domestic natural tourists, it can pave the ground for attracting foreign tourists. One of the most important efforts, in this term, has been construction of Qeshm's Geo-park developed for geo-tourism development. The current research is intended to study the Geo-tourism capabilities and attractions of Qeshm Island. Also, the impact of this capability on tourism development of Qeshm Island will be considered. A survey research method and field studies were used to obtain the results. SWOT technique helps the authors to analyze weaknesses, strengths, opportunities and threats which have extracted from the context. Finally, strategies for development of tourism in Qeshm Island will be investigated considering the SWOT outputs.
1393/10/7
فاطمه فرزندی ،دکتر فرح ترکمان/دکتر علیرضا قبادی
در این مقاله سعی شده به نقش آموزش در ارتقاء شعور جمعی پرداخته شود .بدین منظور پژوهشی به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی 88/0 بر روی یک نمونه 424 نفری شامل(212 نفر عضو پیشتازان (پسر) و 212 نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند.جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل نهایی تحقیق بر اثر آموزش شهروندی بر ابعاد شعور جمعی تأکید دارد. آموزش شهروندی در مشارکت مدنی462/0، در مشارکت سیاسی 56/0 ، در مشارکت اجتماعی 55/0 و مشارکت ملی 422/0 تأثیر دارد. تأثیر کمیت آموزش شهروندی(مدت عضویت، بهره مندی از کلاس) و کیفیت آموزش (علاقه به مباحث کلاس، رضایت از آموزش دهنده) در ارتقاء شعور جمعی تأیید شدو آموزش شهروندی با تأثیر بر مشارکت مدنی، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، مشارکت ملی بر شعور جمعی تأثیر می گذارد.
1393/10/7
نرگس غفاری
هر فرد با حضور در جامعه، علاوه بر هویت فردی، با تاثیر¬پذیری از معیارها و ارزش¬های مشترک جامعه که فرهنگ خوانده می¬شود، هویت جمعی نیز می¬یابد و به نوعی با دیگران، دارای تاریخ مشترک می¬شود. فضاهای شهری به عنوان بستری جهت تبلور فرهنگ¬ و هویت جامعه، بر نحوه تعامل مردم با فضا تاثیر می¬گذارند. خیابان¬ها، میادین، بازارها و... از جمله مهمترین فضاهای شهری، در تبلور هویت جمعی و بازتاب فرهنگ مردم یک کشور هستند. در این میان، با¬توجه به فرهنگ اعتقادی حاکم بر ایران، نمایش¬های آئینی و مذهبی نقش مهمی را در کنار هم قرار دادن افراد جامعه و هویت¬بخشی به فرد و فضاهای شهری ایفا می¬کنند. عواملی که متاسفانه امروزه، با فرآیند جهانی¬شدن و التقاط فرهنگ¬ها، حضور کمرنگ¬تری در زمینه هویت¬سازی سنتی در بستر جامعه ایرانی دارند.
1393/10/7
حسینعلی توتی
آموزش شهروندی امروزه باعث شده که بایسته‌های اصلی شهروندی چون مشارکت اجتماعی، هویت، حس عضویت ملی، حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطی هر جامعه‌ای اثرگذار باشد و به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی و شاخص کلیدی برای صلح و توسعه شهروندی مطرح شود. این مقاله با طرح این سؤال که بایسته‌های آموزش شهروندی در تحقق صلح و توسعه شهروندی چه نقشی دارد و راهکارهای تحقق هرچه بیشتر آن کدام است، به این نتیجه رسیده است ازآنجایی‌که مؤلفه‌های آموزش شهروندی با ارتقاء توسعه شهروندی ارتباط مستقیم دارد، این مؤلفه در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به‌عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی نقش مؤثری دارد. لذا براي رسيدن به صلح پایدار، توسعه در حفظ محیط‌زیست، پایین آمدن هزینه‌های شهری، شهروند مسئولیت‌پذیر، هوای پاک، پسماند کمتر و کاهش جرح‌وتعدیل آثار مخرب روانی و جسمی در شهروندان نياز به آموزش ضروري به نظر مي¬رسد و ازآنجایی‌که انسان‌محور توسعه محسوب می‌شود، نياز به آموزش براي انسان بیش‌ازپیش ضروري به نظر می‌رسد كه اين آموزش می‌تواند در ابعاد مختلفي صورت گيرد. همچنین توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می‌آورد که به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می‌رساند. بر این اساس آموزش شهروندی را می‌توان محور اصلی صلح و توسعه پایدار شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکان می¬دهد. روش مورداستفاده در این تحقیق تلفیقی از روش کمی و کیفی بوده است.
1393/10/7
مرجان شرفی ،دکتر ناصر برک پور
The main goal of this paper, and the research upon which it is based, is to examine traditional meeting-based public participation techniques, and innovative consultative techniques, such as neighbourhood website design in developing a common vision in the Yousef-abad neighbourhood, a central and fairly old neighbourhood of Tehran, in order to find strengths and weaknesses of different participatory techniques. Furthermore, through doing this research, some guidelines can be provided for applying participatory techniques in preparing development plans for more than 370 neighbourhoods of the city. Final results of the research indicate that innovative consultative techniques can provide the right basis for effective citizen participation, especially for those groups that usually don’t care for traditional meeting-based techniques. Also, the combination of traditional and innovative consultative techniques can provide broader participation of stakeholders and, consequently, increase involvement and strengthen the role of citizens in managing the neighbourhood
1393/10/7
محمد عسگری ،مازیارپارسائی
آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ،کشور را رنجور ساخته و خسارات عمده ای به سلامتی مردم ومحیط زیست و تاسیسات شهری وارد آورده است. مشکل آلودگی هوا را باید از ریشه چاره جوئی کرد. و آن در گرو اصلاح فرآینداحتراق و پس پالایش مواد سمی حاصل از احتراق است. در همین زمینه، بازسازی موتورهای قدیمی و ارتقائ آنها به منظور مراعات معیارهای مصوب سهم بسزائی در کاهش آلایندگی خواهد داشت.در سالهای اخیر به دلیل اعمال قوانین جهت کاهش آلایندگی خودروها و مشکل آلودگی هوا در کشور طرحها و برنامه هایی در این زمینه در حال اجرا می باشد. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از سیستم برق باطری جهت اتوبوسهای شهری می باشد. این نوع از اتوبوسها به دلیل کارکرد روزانه بالا بایستی طوری انتخاب شوند که تحمل شرایط شهر که شامل ترافیک و توقفهای مکرر است را داشته باشند. برای کاهش آلودگی هوا به حد صفر ، سیستم سوخت الکتریکی ، برای اتوبوسهای شهری به عنوان یک راه کار نوین ارائه می شود. امروزه در دنیا استفاده از سیستم حمل ونقل برقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به مقایسه در کشور اتریش 31 درصد، فرانسه 13 درصد و سوئیس 63 درصد حمل ونقل با استفاده از سیستم برقی انجام می گیرد. برای درک درست اینکه چرا یک اتوبوس برق- باطری می تواند منحصر بفرد باشد مقایسه با اتوبوس های سوخت فسیلی ارائه شده است. جهت معرفی این فن آوری روز دنیا ، طرز عملکرد ، اجزای اساسی و پارامترهای تعیین کننده در انتخاب یک اتوبوس تمام برق- باطری ارائه شده است.
1393/10/7
سیده پریساموسوی قهفرخی ،لیلی معتمدی
محیط زیست به همه محیط هایی که در آن زندگی جریان دارد گفته می شود و ناشی از عوامل فیزیکی و خارجی است و از موجودات زنده ای که با هم در کنش هستند تشکیل می شود . در این مقاله اصل مهم زندگی بشر امروز یعنی پیشرفت و توسعه مداوم و پایدار از یک سو و محیط زیست شهری از سوی دیگری مورد توجه می باشد .بشر هر روز به سمت فناوری های جدید که با هدف بهبود زندگی بوجود می آید در حال حرکت است که این خود زمینه تخریب محیط زیست را در کوتاه مدت و یا بلند مدت بوجود می آورد ، لازم است این موارد مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا با انجام تمهیدات لازم و انجام آموزش های مناسب در جهت حفظ محیط سالم اقدام نمایند. این مقاله به نقش فرهنگ و ساختار اجتماعی شهر و اهمیت آن در حفظ محیط زیست و رابطه آن با سلامت شهروندان و همچنین وظایف دستگاههای مسئول پرداخته و نهایتاً عواملی که در حفظ و نگهداری محیط زیست می توانند موثر باشند را با ارائه راهکارهای مناسب بیان گردیده است .