ورود به سایت  --- 
 
نمایش جزئیات اثر

  بررسی کیفیت زندگی شهری در محله جنت آباد جنوبی تهران و نقش مدیریت شهری در ارتقای آن
امروزه برنامه ریزان توسعه شهری کیفیت زندگی را به عنوان یک سرفصل مهم در تدوین استراتژی های مربوط مدنظر دارند و هدف نهایی اقدامات عمرانی، خدمات عمومی و زیرساختی را ارتقای استانداردهای کیفیت زندگی تعریف می کنند. مقاله حاضر به بررسی معیارهای مرتبط با کیفیت زندگی شهری از دید شهروندان محله جنت آباد جنوبی شهر تهران و نقش مدیریت شهری در ارتقای آن می پردازد. به منظور ارزیابی و بررسی کیفیت زندگی شهری 15 شاخص در 4  گروه کیفیت حمل و نقل، کیفیت اقتصادی، کیفیت اجتماعی و کیفیت محیطی دسته بندي شدند و برای تحلیل شاخص ها از نرم افزار SPSS و روش آماری میانگین و آزمونT  و برای بررسی پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کیفیت حمل و نقل بالاتر از حد متوسط ، کیفیت اجتماعی و اقتصادی پایین تر از حد متوسط و کیفیت محیطی در حد متوسط ارزیابی شده است.

  • کد اثر:237601
  • نویسنده (نویسندگان): سلیمه جلال نژاد
  • دسته: مقاله, کیفیت زندگی شهری
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:

تاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1391/9/27 تعداد مشاهده: 553  | چاپ مطلب : print