ورود به سایت  --- 
 
بررسی الویت آسیب ها و مشکلات اجتماعی منطقه 5 از نظر شهروندان ساکن در منطقه

» بررسی الویت آسیب ها و مشکلات اجتماعی منطقه 5 از نظر شهروندان ساکن در منطقه

بر پايش ديدگا هها و انتظارات شهروندان و مديران شهري استوار است  « شهر تعاملي » رابط هي مردم و مديران شهري رابط هاي دوسويه است. شهروندان خوب ،« شهر تعاملي » در  و قانونمدار، مديراني شايسته و لايق نياز دارند تا زندگي شهري را براي آن ها دلپذيرتر.« گفتن » نيستند، چنانكه مديران، تنها براي « شنيدن » نمايند.

 در اين فضا، آ نها تنها براي است و پيمايش و پايش نظرات « جامع ه توسع ه يافته » از ويژگ يهاي « گفت و شنود » شهروندان، شيوه اي نظا ممند براي شنيدن حرف هاي آن هاست. مديريتي كه به ديدگاه هاي« مسئول » شهروندانش توجه و اعتماد نداشته باشد، در واقع خود را در برابر شهروندانم يشناسد.


کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
کد: 324006


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/12 تعداد مشاهده: 513  | چاپ مطلب : print