ورود به سایت  --- 
 
بررسی نظرات والدین فرزندان مراجعه کننده به خانه های اسباب بازی شهر تهران

» بررسی نظرات والدین فرزندان مراجعه کننده به خانه های اسباب بازی شهر تهران

 هدف از انجام اين تحقيق بررسي نظرات والدين مر اجعه كننده خانه هاي اسباب بازي بوده است. بدين منظور به روش پيمايشي و به وسيله پرسشنامه با 524 نفر از اين والدين مصاحبه شده است . اين تحقيق بر سه محور اصلي استوار است . محور اول وضعيت خانه هاي اسباب بازي در موضوعات مختلفي نظير مكان قرار گرفتن، هزينه پرداختي، روزها و ساعات فعاليت و غيره .

 نتايج تحقيق در اين خصوص نشان مي دهد كه 72,9 درصد پاسخگويان مكان خان ه اسباب بازي در ساختما ن را خوب ارزيابي كرده و 72,2 درصد از مكاني كه خانه اسباب بازي در محله قرار دارد اظهار رضايت نموده اند. اكثر پاسخگويان 84,4 درصد با افزايش خانه هاي اسباب بازي در منطقه يا محله خود موافقت كرده اند. بيش از نيمي از پاسخگويان از تنوع اسبا بباز يهاي موجود در خانه هاي اسبا ببازي اظهار رضايت نموده اند. نتايج تحقيق در خصوص دومين محور مورد مطالعه در اين تحقيق (بررسي انجام وظايف مربيان خانه هاي اسباب بازي ) نشان مي دهد كه پاسخگويان از عملكرد مربيان خانه هاي اسباب بازي اظهار رضايت نموده اند به صورتي كه 56,3 درصد آنان ارزيابي خوبي در اين زمينه داشت هاند.


کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
کد: 324013

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/12 تعداد مشاهده: 500  | چاپ مطلب : print