ورود به سایت  --- 
 
نظرسنجی پیرامون ساماندهی متکدیان

» نظرسنجی پیرامون ساماندهی متکدیان

 پژوهش حاضر به روش پيمايش و در بين 1100 نفر از شهروندان 15 سال به بالاي شهر
51 درصد ا ز پاسخگويان مرد و / تهران در شهريور 1387 انجام گرديده است . در اين مطالعه 3
48/7 درصد زن م ي باشند. ميانگين سن پاسخگويان حدود 39 سال است . همچنين در هر يك از
26/ 36 و 8 /6 ،36/ مقاطع تحصيلي زيرديپلم، ديپلم و عالي تعداد پاسخگويان به ترتيب برابر با 7
درصد مي باشند . در بين پاسخگويان بيش از يك سوم شاغل و بقيه غير شاغل هستند . در
46 درصد ) از شهروندان معتقدند كه مسئوليت ساماندهي / مطالعه به عمل آمده حدود نيمي ( 7
متكديان در سطح شهر بر عهده شهرداري م ي باشد و نيز حدود 21 درصد از طرح ساماندهي
متكديان مطلع م ي باشند. در اين زمينه ميزان اطلاع پاسخگويان از وضعيت گشت جمع آوري و
ارايه خدمات بهداشتي و درماني در حد نسبتاً پاييني است كه عمدتاً متاثر از عدم اطلاع از انجام
48 درصد ) بيان نموده كه تعداد متكديان در چند ماه اخير / اين طرح م ي باشد. حدود نيمي ( 7
32 درصد به اثر بخش بودن انجام و استمرار اين طرح اميدوارند . / كمتر شده است . همچنين 2
در ادامه حدود يك سوم از شهروندان مايل به همكاري با شهرداري دراين باره هستند . چنانچه
ملاحظه مي گردد ميزان شناخت و آگاهي شهروندان از طرح ساماندهي متكديان چندان زياد
نم يباشد.

 ساير يافته ها نيز بيانگر آن است حدود بيش از يك سوم از شهروندان تهراني در
رفت وآمدهاي روزانه با يك تا دو متكدي برخورد م ي كنند كه عمدتاً تعداد زن و مرد متكدي
47/9 درصد ) برابر هستند . متكديان مورد مشاهده بيشتر همراه يك يا دو بچه، تكراري و از )
17 درصد بيان داشت ه اند كه در برخورد با / همه گروه هاي سني م ي باشند. در اين باره 2
متكديان به آن ها كمك مي كنند كه بطور متوسط در ماه برابر با 2093 تومان كمك نقدي آن ها
به متكديان است . اين كمك بيشتر از سوي زنان و كساني كه درآمد بالايي دارند، صورت
م يگيرد. در اين خصوص بيشترين دليل كمك مردم، دلسوزي و ترحم ( 62 درصد ) آن ها نسبت
به متكديان است . بنابراين مشاهده م ي گردد پديده تكد ي گري در جامعه ما تا حدود بسياري
متأثر از فرهنگ عمومي جامعه و نيز تحت تاثير آموز ه هاي ديني مبني بر دستگيري از فقرا و
مستمندان م ي باشد. به همين سان متكديان به عنوان يك سنخ اجتماعي تنها زماني پديد مي آيند
كه جامعه فقر را به عنوان يك منزلت خاص ا جتماعي به رسميت شناسد و اشخاص خاصي را
ملزم به دستگيري از آ نها كند.
كليدواژ هها: متكديان، پديده تكدي، ساماندهي متكديان، نگرش به تكدي، سنخ اجتماعي تكدي،
كمك به ديگران، صدقه دادن، آثار و علل تكدي، اداره كل امور آسيب هاي شهرداري تهران
کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
کد: 324051


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/11 تعداد مشاهده: 522  | چاپ مطلب : print