ورود به سایت  --- 
 
بررسی نظرات و پیشنهادهای مراجعه کنندگان و ساکنین حوالی پارک بوستان بهشت مادران

» بررسی نظرات و پیشنهادهای مراجعه کنندگان و ساکنین حوالی پارک بوستان بهشت مادران

 نظرسنجي حاضر تحت عنوان بررسي نظرات و پيشنهادهاي مراجعه كنندگان و ساكنين
حوالي پارك در خصوص بوستان بهشت مادران در مرداد ماه سال 1387 انجام شده است.
جامعه آماري اين تحقيق سه گروه: گروه اول زناني كه به پارك بانوان مراجعه كرد هاند و گروه
دوم زناني كه در حوالي پارك ساكن هستند و گروه سوم نيز مردان ساكن در حوالي پارك
بانوان م يباشد. نمونه تحقيق شامل 614 نفر است كه سن آن ها پانزده سال و يا بيشتر از
پانزده سال بوده است.
در هر سه جامعه آماري منبع اطلاع رساني جهت آشنايي با پارك بانوان، دوستان و آشنايان
بوده و همچنين در هر سه جامعه آماري تمايل وجود دارد كه چنين پاركي اختصاصي براي
بانوان در نقاط ديگر تهران احدث شود.

در جامعه آماري زنان مراجع هكننده به پارك نزديك به نيمي از استفاده كنندگان از خدمات
پارك از تمام خدماتي كه پارك ارائه مي دهد رضايت زياد و خيلي زياد دارند. شاخص خدمات
ارائه شده در پارك با متغيرهاي سن و منطقه محل سكونت پاسخگو ارتباط معني داري
دارد.شاخص كاركرد مثبت پارك بانوان با متغيرهاي سن و وضعيت تأهل پاسخگويان از نظر
آماري معن يدار و شاخص كاركرد منفي پارك بانوان در ارتباط با متغير تحصيلات زنان معني
دار م يباشد.
در جامعه آماري زنان ساكن در حوالي پارك، در خصوص شاخص كاركرد مثبت و منفي
پارك بانوان هيچ يك از متغيرهاي سن، وضعيت تأهل و تحصيلات با اين شاخص تفاوت
معن يداري را نشان نمي دهند.
در جامعه آماري مردان ساكن در حوالي پارك، عدم تفاوت معن يداري بين شاخص كاركرد
مثبت و منفي پارك بانوان و متغيرهاي سن، وضعيت تأهل و تحصيلات وجود دارد.
در مقايسه سه گروه جامعه آماري در ارتباط با شاخص كاركرد مثبت و منفي پارك بانوان
مي توان گفت: بيشتر زنان مراجع هكننده به پارك نسبت به دو گروه ديگر جامعه آماري، معتقدند
احداث پاركي براي بانوان باعث مي شود كاركردهاي مثبت ايجاد شود. در زمينه كاركرد منفي،
مردان ساكن در حوالي پارك به كاركردهاي منفي احداث پارك بيشتر اعتقاد دارند.


کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
کد: 324056

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/11 تعداد مشاهده: 493  | چاپ مطلب : print