ورود به سایت  --- 
 
بررسی نظرات و دیدگاههای شهروندان تهرانی در خصوص طرح زیباسازی پیاده روی خیابان انقلاب اسلامی

» بررسی نظرات و دیدگاههای شهروندان تهرانی در خصوص طرح زیباسازی پیاده روی خیابان انقلاب اسلامی

هدف كلي نظرسنجي حاضر عبارت است از بررسي نظرات و ديدگا ههاي شهروندان تهراني
در خصوص طرح زيباسازي پياد هروي خيابان انقلاب اسلامي. روش تحقيق پيمايشي و ابزار
جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است.
جامعه آماري اين نظرسنجي را سه گروه تشكيل مي دهد: الف) ساكنين منازل،
ب) مغاز هداران و ج) عابرين پياده رو حوالي پياد هرو خيابان انقلاب اسلامي تهران.
95 درصد) عمليات زيباسازي پياد هروي خيابان انقلاب اسلامي را در / اكثريت پاسخگويان ( 3
حد خوب يا خيلي خوب ارزيابي كرد هاند. اطلاعات و يافته ها نشان مي دهد كه اكثريت حجم
نمونه اين نظرسنجي اظهار داشته اند عمليات زيباسازي پياده روي خيابان انقلاب اسلامي از
لحاظ سرعت اجرا، ميزان اطلا عرساني به مردم، ميزان مشارك تدهي و استفاده از نظرات و
ديدگا ههاي شهروندان، استفاده از تجهيزات جديد، داشتن مبلمان شهري، رعايت استانداردها و
داشتن موانع براي عبور و مرور موتورسيگلت ها در حد ضعيف م يباشد.


5/7 درصد پاسخگويان معتقد به وجود مشكلات اجراء عمليات زيباسازي پياد هروي خيابان
82 درصد پاسخگويان معتقد به / انقلاب اسلامي در سطح كم يا خيلي كم بوده در حال يكه 8
وجود مشكلات اجراء عمليات زيباسازي در سطح زياد يا خيلي زياد بود هاند. اكثريت
91 درصد) فوايد اجراء طرح زيباسازي پياده روي خيابان انقلاب اسلامي توسط / پاسخگويان ( 4
7 درصد در سطح متوسط و / سازمان شهرداري را در سطح زياد يا خيلي زياد، 3
1/3 درصد در سطح كم يا خيلي كم ارزيابي مي كنند.


کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
کد: 324058


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/11 تعداد مشاهده: 526  | چاپ مطلب : print