ورود به سایت  --- 
 
سنجش میزان تمایل شهروندان تهرانی به اجرای طرح هبه

» سنجش میزان تمایل شهروندان تهرانی به اجرای طرح هبه

 سنجش ميزان تمايل » اين نظرسنجي در پي بررسي نظرات شهروندان تهراني راج عبه
كه به سفارش شركت خدمات « شهروندان تهراني به مشاركت در اجراي طرح هِبِه
اجتماعي و رفاهي شهرداري تهران در تير ماه سال 1387 انجام شده است.
همانطور كه م يدانيد شناخت افكار و نگرش شهروندان در خصوص فعاليت هاي واحدهاي
زير مجموعه شهرداري امكان سياس تگذاري و برنام هريزي دقيق تر و عين يتري را بر
مبناي نيازهاي شهروندان در جهت بهبود فعاليت و خدمات، به مديريت شهري ارائه
م يدهد.

اميد است نتايج اين مطالعه بتواند سهمي هر چند ناچيز در جهت ارائه پاسخ مناسب به
مديران در پي داشته باشد.
برخود لازم م يدانم از كليه همكاران طرح، مجري آقاي محمدرضا اسكندري تربقان،
معاون محترم پژوهش جناب آقاي دكتر بيژن زارع، رئيس اداره افكارسنجي جناب آقاي
عل ياكبر صادقي، پرسشگران، متصديان ورود داده ها و افرادي كه به نحوي در اين طرح
با ما همكاري مستقيم و غيرمستقيم داشته اند صميمانه تقدير و تشكر مي شود.

 

کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
کد: 324059


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/11 تعداد مشاهده: 596  | چاپ مطلب : print