Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  سرمایه اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): رشید احمدرش
توسعه یکی از ابعاد مهم جامعة در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر محسوب می شود که شامل برخورداری انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دریافت کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزایای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...

332141-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی تأثیر اجتماعی ترمیم و باسازی بوستان¬ها

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی-حسین دانش مهر- داود کریم زاده- انسیه رض
. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش ترکیبی کمی و کیفی در قالب مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی (اتا) به ارزیابیترمیم و بازسازی بوستان های منطقه 18 می پردازد

332125-4 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی- فردین منصوری
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تاثیرات اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری می باشد، که به ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی اصلاح هندسی معابر در منطقه 18شهرداری تهران می پردازد.

332125-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثیر نحوه ساخت و ساز شهری بر روی میزان وقوع جرم

نویسنده (نویسندگان): الهه کوهیار
همواره مطرح می شود که شهر دارای دو وجه است: روح و جسم. جسم شهر شامل ساختمان ها، معابر، برج ها، مغازه ها، و سایر مراکز تفریحی نظیر پارک ها، سینماها، تئاترها و ... می باشد و روح شهر شامل انسان هایی است که با پیچیدگی های روحی و روانی خاص منحصر به فرد خو...

332117 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی فرهنگ رویارویی با چند بحران متداول شهری

نویسنده (نویسندگان): مهدی اسلامی دیزآبادی - مهرداد وراعی
یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای جهان با آن روبرو هستند بحرانهای معمول شهری  ناشی از عملکرد انسانی است.برخی از این بحرانها که به دلیل داشتن سیر بطئی تغییرات آنها و تا حدی مترقبه بودن ،لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات و دانستن مبانی ن...

332114-5 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه آموزش با میزان مشارکت شهروندان

نویسنده (نویسندگان): مهدی اسلامی دیزآبادی - مهرداد وارعی
توسعه هر جامعه اي در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، نیاز به سهامداران آن جامعه دارد که به مطرح اند. شهروندان به عنوان اعضاي یک جامعه در حوزههاي مختلف مشارکت « شهروندان » نام دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیتهایی را نیز در راستاي اداره بهتر جا...

332114-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  گردشگری شهری پایدار

نویسنده (نویسندگان): محمدرضا بورنگ
موضوع توسعه شهري و معماری پايدار از مباحث مهم در حوزه شهرسازي و معماری است كه نگاه بخش وسيعي از صاحبان ادبيات علمي توسعه شهري است. در کشورما، علي‌رغم فعاليت‌هاي صورت گرفته در سالهاي اخير، فقدان تجربیات علمی و پژوهشی که تبین‌کننده مفاهیم و مباحث این ح...

332108 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  حاشيه نشيني، سكونتگاههاي غيررسمي و عوامل مؤثربرآن

نویسنده (نویسندگان): ليلا باتماني
این مقاله به طور کلی بررسی وضعیت حاشیه نشینی و روند آن در کشور با نگاهي به شرايط شهر تهران و بررسی نقاط ضعف و قوت سیاستها و برنامه های موجود در این زمینه و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارها به مسئولین برای کاهش تبعات این مسأله و پیشگیری از گسترش آن م...

332101 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش مدیریت شهری در افزایش سرمایه اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): دکتر مراد کردی - مرتضی فلاح خورسند
به دلیل عدم توجه طرح های توسعه شهری به ابعاد مختلف محیط زندگی شهری، این طرح ها نه تنها در حل مسائل و مشکلات موجود ناتوان بوده، بلکه بسیاری از آنها هرگز به مرحله اجرا نمی رسند. شهرسازی با رویکردی صرفا کالبدی و اقتصادی و در نتیجه غافل از مسائل اجتماعی ...

332086 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اثربخشی جشنواره فرهنگی،هنری،آئینی شمسه

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی - فردین منصوری
پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی جشنواره فرهنگی ،هنری ،آیینی شمسه در محلات شهر تهران می پردازد که به روش ترکیبی کمی(پیمایش) وکیفی(مصاحبه)انجام شده است.

332125-2 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی میزان رضایت ساکنین محلات از عملکرد سرای محله

نویسنده (نویسندگان): حامد عبذالهی-حسین مصلحتی-فردین منصوری
تحقیق حاضر با موضوع بررسی میزان رضایت ساکنین محلات از عملکرد سراهای محلات در منطقه 8 شهرداری تهران، با هدف سنجش افکار عمومی در مورد فعالیت ها و عملکرد سراهای محله در 13 محله منطقه انجام شده است

332125-3 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  زیبایی شناسی کلان شهر

نویسنده (نویسندگان): رشید احمدرش- سحر فایقی و احمد غلامی
بدن و مواجهه¬ی انسان با آن همواره مسئله¬ای بنیادین در زندگی انسان بوده است خال‏کوبی به مثابه¬ی بخشی از مدیریت و طراحی بدن در کنار کارکردهای زیست¬شناختی دارای کارکردهای اجتماعی و معنایی است و همین مسئله خال¬کوبی را از یک نمایش کودکانه و یا نابهنجار...

332141-2 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مقدمات آموزش های شهروندی

نویسنده (نویسندگان): سید عابدین عبادی

332164-2 | سالن 2: حقوقی, کتاب, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  راهبردهای ایجادتحول درطرح شهردارمدرسه

نویسنده (نویسندگان): سیدعابدین عبادی
هدف این مقاله ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایجاد تحول درطرح شهردارمدرسه است. برای دستیابی به این هدف،ضمن معرفی تاریخچه، اهداف، شیوه های اجرا، مسایل اساسی و بررسی وتحلیل عوامل موثربرمیزان کارایی طرح؛ راه کارهای عملی برای ایجادتحول درطرح ارائه شد. بات...

332164-1 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کیفیت زندگی در شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): ناصر برک پور، احمد خلیلی، رامین صفی یاری
سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران می تواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راه مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق وضعیت مطلوب فراهم کند. رویکرد حاکم بر این تحقیق، رویکرد ذهنی با استفاده از روش پیمایش بوده و در تحلیل د...

331872 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان کرجی در مدیریت امور شهر

نویسنده (نویسندگان): -

332088 | سالن 2: حقوقی, طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثير بهداشت رواني-جسماني نوجوانان در بروز جرم و پیشگیری از آن

نویسنده (نویسندگان): ماهرخ بریری،سیده رویا بارسلطان
سابقه و هدف: توجه به نيازهاي روحي – رواني نسل جوان كه درصد قابل ملاحظه اي از جمعيت كشور را تشكيل  مي دهند بسيار حائز اهميت مي باشد . با توجه به آسيب پذيري زياد به دليل شيوع جرم و بزهكاري در سطح جامعه و روند رو به افزايش آنها ، به منظور تعيين تاثير به...

331909 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی شاخص های کیفیت زندگی- شهر تهران (محله پونک)

نویسنده (نویسندگان): پیام جمالی
امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت مادی نیست ، بلکه باید میان زندگی خوب و  کمی تفاوت  قایل شد . چرا که زندگی خوب  بیشتر ناظر  بر ارزش های  اجتماعی  و فرهنگی است ، در حالی که زندگی کمی یکی کردن اهداف جامعه است .این مطالعه به دلیل  ماهیت عینی و  ذهنی...

332053 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهرفرهنگی، فرهنگ شهری، سبک زندگی با الگوی پیشرفت اسلامی

نویسنده (نویسندگان): کوروش رضاپورگتابی
فرهنگ مادی ومعنوی دوروی سکه ی مجموعه فعالیت های بشری اند. فرهنگ مادی به دستاوردهای مادی،ابزاروادوات وفناوری مربوط می شودوفرهنگ معنوی شامل اندیشه ها،باورهاوارزش هاوبه طورکلی دستاوردهای غیرمادی بشراست. پیشرفت های مادی جوامع معلول وعامل دستاوردهای فرهنگ...

332041 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جامعه شناسی شهری چیست و از چه می گوید؟

نویسنده (نویسندگان): اکرم موذن زاده
شهر به عنوان یک پدیده اجتماعی بستر پدیده های دیگریست که می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی را باعث شود. زندگی شهری علیرغم اینکه باعث پیشرفت بشریت شده است. اما موجبات بسیاری از مخاطرات اجتماعی را هم فراهم آورده است.ورود مهاجران جدید به شهرهای بزرگ و تض...

332024-2 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و باورهای فرهنگی مردم استان مرکزی

نویسنده (نویسندگان): محمود زنده دل-مجتبی علی بخشی
این پژوهش با هدف بررسی میزان و دلیل استفاده، رضایت و اعتماد هر یک از مخاطبان استان مرکزی (12 شهرستان استان) از رسانه‌های داخلی (استانی و ملی) و رسانه‌های فرامرزی (ماهواره و رسانه‌های مجازی)، همچنین سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان مرکزی و بررسی راب...

332054 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه شبکه فردی و دلبستگی به محله در محله ها

نویسنده (نویسندگان): سلمه نیکزاد
تحقیق حاضر دلبستگی به محله،نقش شبکه فردی و همچنین شیوه¬های ارتباطی نوین بر دلبستگی را مورد بررسی قرار می-دهد.این تحقیق از نوع پیمایشی است که در آن از شیوه نمونه¬گیری خوشه¬ای استفاده شده است. درکل 391 پرسشنامه در بین افراد بالای 15 سال ساکن درشهر تهرا...

332027 | پایان نامه و رساله دکتری, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی در اداره امور محلی(مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

نویسنده (نویسندگان): مریم رمضان نصرتی
مشارکت شهروندی مؤلفه اصلی در نیل به اهداف توسعه پایدار و حکمروایی خوب شهری است. از این رو مدیریت شهری تهران دو رویکرد اصلی محله محوری و تبدیل شهرداری از سازمان صرفا خدماتی به نهاد خدماتی – اجتماعی را در رأس برنامه هایش قرار داده است. در این پژوهش که ...

332020 | پایان نامه و رساله دکتری, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی ميزان شناخت وآگاهي شهروندان از وظايف مديران خدمات شهری شهرداری تهران (نمونه موردی: منطقه 2)

نویسنده (نویسندگان): محمد دیده خانی /سید عبدالله سجادی جاغرق/فیروز دین
آگاهي شهروندان  موجب رسيدن ايشان به حقي كه جامعه براي آنها در نظر ميگيرد  مرد م علاوه بر حقوق ذاتي كه در تحقيقات بسياري به آنها اشاره شده است . از حقوق اعتباري نيز بر خوردارند. در اين تحقيق،به بررسي شناخت و آگاهي شهروندان  از مسئوليت ها و ماموريت هاي...

332001 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  الزامات نرم افزاری و سخت افزاری در جهت افزایش کارآیی گرمخانه ها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمد رضا چیت ساز- دکتر ناهید زرگر سرایی
به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روش های مربوط به جمع آوری، شناسایی، تعیین وضعیت و ساماندهی بی خانمانان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و  موارد مشابه و هم چنین تنظیم وظایف دس...

331717 | سالن 2: حقوقی, طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين