Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی (با تأکید بر مدیریت استراتژیک نوآوری در عصر جهانی شدن)

نویسنده (نویسندگان): دکتر غلامرضا کاظمیان- دکتر محمد شیخی- سمانه نیازخا
شاخص كيفيت زندگي سالهاست كه به عنوان معيار سنجش کیفیت زندگی كلانشهرها، مورد توجه است وموسسات بسیاری در راستای رتبه¬بندی شهرهای مهم جهان بر مبنای این شاخص فعالیت می¬کنند. یکی از فاکتورهای مشترک این موسسات برای شاخص کیفیت زندگی، محیط اقتصادی است. از مه...

331901-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کاربرد GIS در ارائه راهبرد توسعه کالبدی شهر تفرش

نویسنده (نویسندگان): سعید فراهانی
در تعیین راهبرد توسعه کالبدی شهرها یکی از مهمترین مراحل ، تحلیل و شناخت وضع موجود شهر از نظر نحوه کاربری اراضی شهری می باشد و این تحلیل می تواند از طریق تطبیق وضعیت موجود کاربری ها با شاخص های موجود در این زمینه باشد. لذا در این تحقیق و با کمک سیستم ...

332138 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  رضایت خاطر شهروندان از سامانه مدیریت شهری 137

نویسنده (نویسندگان): دکتر حشمت خلیفه سلطانی
احساس رضايت شهروندان ازمحيط شهروخدماتي كه شهرداري ارائه مي دهد،عامل مهمي درجهت ايجاد انگيزه درمردم براي مشاركت درتوسعه ي شهري وبهبودكيفيت محل سكونت خويش است.راه اندازی سامانه مدیریت شهری  137 به عنوان  پل ارتباطی میان شهروندان و مدیران شهری علاوه بر ...

332124 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه مدیریت شهری تهران

نویسنده (نویسندگان): محمدامین بابایی
Opportunity is a significant aspect of entrepreneurship. Recognizing opportunity is also a significant field in entrepreneurship studies. According to the few number of studies conducted concerning recognizing entrepreneurial opportunities in the fie...

332168-2 | مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه مدیریت شهری تهران

نویسنده (نویسندگان): محمدامین بابایی
فرصت یکی از جنبه‌های مهم کارآفرینی و شناسایی فرصت نیز یکی از مهمترین حوزه‌ها در مطالعات کارآفرینی می‌باشد. شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه عامل اصلی موفقیت کارآفرینان بوده و در پرتوی فعالیت‌های افراد و بنگاه‌های کارآفرین در شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه،...

332168-1 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ورزش و تفریحات شهری؛ انتظارات شهروندان

نویسنده (نویسندگان): حسین اسدالهی
انتظار شهروندان از شهرداری تنها نظافت شهر نیست بلکه رفاه در زندگی شهری است. امکانات ورزشی و تفریحی باید به گونه ای باشد که هر شهروند بتواند در سریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت دسترسی به آن را تجربه کند...

332063 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  از اصول اسلامي تا شهرهاي ايراني

نویسنده (نویسندگان): ستاره زينل زاده
شهر اسلامي به منزله انعكاس ارزشهاي اسلامي است كه گذشته از تمام گوناگوني هاي متاثر از عوامل طبيعي، غرق در ايماني واحد است و ظرفي براي زندگي و حصول به لقاالله فرد مومن. از زمان محمد مصطفي(ص)استواري اسلام ريشه در شهرها داشته است و تمدن اسلامي ضرورتا ويژ...

332160-1 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  چگونگي تاثيرگذاري جريان جهاني شدن بر معماري با تاكيد بر معماري بومي

نویسنده (نویسندگان): ستاره زينل زاده
آنچه توجه نظريه پردازان مختلف را در رابطه با جريان جهاني سازي جلب كرده اين است كه در اثناي  اين جريان، فضا تبديل به يك نامكان شده و رشته هاي پيوند زننده فضاي اجتماعي با مكان و سرزمين پاره مي شود؛ و فضايي بسيار فراخ بدون در نظر گرفتن مسائلي همچون جهان...

332160-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارتقاء کیفیت محیط سکونت اقشار کم درآمد

نویسنده (نویسندگان): مهرداد رحمانی
در پژوهش حاضر با انتخاب مجموعه‌های مسکونی مهر در شهر تاکستان به عنوان نمونه مطالعاتی، راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط سکونت در مجموعه‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نقطه‌نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نقطه‌نظر ماهیت ...

332133 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  "بررسی سطح مشارکت اجتماعی دربهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی محله ده ونک، منطقه 3 شهر تهران) "

نویسنده (نویسندگان): غلامرضا قبادی
در بررسی رویکردهای مداخله با فرسودگی در بافتهای فعال شهری، اتخاذ نگرش احیاء اقتصادی بسیار کارآمد است.احیاء اقتصادی بافتهای فرسوده شهری را نمی توان از احیاء کالبدی و احیاء اجتماعی و فرهنگی آنها متمایز کرد.در واقع هر گونه اقدامی در جهت بهسازی، نوسازی و...

332062 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آسیب شناسی و پایِش روند فرسودگی در بافت های شهری

نویسنده (نویسندگان): سيد مسعود پورصفوي
بافت های فرسوده شهری، عارضه هائی هستند که علاوه بر تأثیرات ناگوار بر سیمای شهر، موجب ناکارآمدی و گرانتر شدن ادارۀ آن می شوند. بی تردید این گونه نواحی نابسامان، در تمامی جوامع انسانی پدیده ای ناخوشایند و به دور از شأن و منزلت انسانی به حساب می آیند. ه...

332154 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی كانون‌ ارزيابی ارتقاي مديران

نویسنده (نویسندگان): مهدیه سادات خشوعی
هدف اين پژوهش طراحي، اجرا و اعتباريابی کانون ارزيابي ارتقايي مديران در يك شرکت خدماتي بود. در گام اول، هدف کانون ارزيابي، مشخص گرديد. در گام دوم، دو الگو حاوي 82 بُعد فرعي و 78 شايستگي فرعي شناسايي گرديد که در نهايت در قالب 8 شايستگي محوري اصلي به نا...

332156 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مروری بر سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در ایران و جهان

نویسنده (نویسندگان): فرهاد ترحمی - نداميري - محسن طباطبايي
مسکن دومین نیاز بشر پس از غذاست که تهیه آن همواره دغدغة مهم خانوارها بوده است. بسیاری از دولت‌ها تهیه سر پناه مناسب برای مردم را به عنوان یکی از مهمترین وظایف خود انگاشته‌اند و برای انجام این مهم تهمیداتی نیز اندیشیده‌اند، واضح است تأمین مسکن مناسب ب...

332149-3 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات فضایی در ساختار م

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان
Metropolitan regions as a result of the steady stream of industrial period urbanization which has appeared in twenty century, becoming an engine of countries growth and development nowadays.In the process of formation and growth in these areas, spati...

332148-4 | مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر عملکرد شورایاری محلات

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان، ندا میراکبری
امروزه سیستم های مدیریت شهری در کشورهای مختلف دنیا سعی در ایجاد نظامی سلسله مراتبی در سطح مناطق، نواحی و محلات مختلف شهری داشته و از طریق این رهیافت بتوانند ضمن مدیریت از بالا به پایین، جریان آگاهی و بیان دیدگاهها در سطح خرد را طی فرایندی از پایین به...

332148-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدلسازی توزیع فضایی جمعیت در منطقه کلانشهری تهران

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان، نوشین پاکدوست
توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری و کلانشهری یکی از ارکان اساسی ساختار فضایی محسوب می شود که کم و کیف آن تاثیر تعیین کننده ای بر کیفیت زندگی و مطلوبیت های مکانی دارد؛  این متغیر مهم در مطالعات ساختار فضایی نقطه شروع مهمی برای درک تغییر ماهیت و ساختار ش...

332148-3 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی کیفیت محیط شهری؛ مورد مطالعه: محله سلسبیل شمالی

نویسنده (نویسندگان): محمد فرجی-دکتر فرزانه ساسان پور
این پژوهش با هدف بررسی و سنجش کیفیت محیط شهری در محله سلسبیل شمالی در منطقه 10 شهرداری تهران به منظور ارزیابی کیفیت محیط و شناخت شاخص های موثر بر آن، انجام شده است و سعی دارد که با توصیف و تحلیل مفهوم کیفیت محیط با استفاده از دیدگاه توسعه پایدار شهری...

332144 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثير پديده پراكنده رويي بر سكونتگاههاي غير رسمي با تاكيد بر شهر كرج

نویسنده (نویسندگان): علیرضا صابرمنش
پراكنده رويي نوعي توسعه بدون برنامه ريزي ، كنترل نشده و اغلب با كاربري واحد است كه اختلاط يا تركيب عملكردي كاربري زمين در آن وجود ندارد و يا به لحاظ  عملكردي يا كاربري هاي پيرامون مرتبط نيست   پديده پراكنده رويي بسته به شهرها و كشورهاي مختلف با سطح ت...

332173 | سالن 2: حقوقی, طرح های پژوهشی, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سبکهاي تصمیم گیري مدیران مجموعه هاي ورزشی شهرداري تهران

نویسنده (نویسندگان): مایحه فقیر گنجی
مدیران همواره باید تصمیماتی اتخاذ کنند که تاثیر بسزایی در سازمان و بر کارکنان خود بگذارند، خصوصادر سازمانی که دارای تنوع فرهنگی است.لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد یافتن رابطه بین سبک تصمیم گیری و هوش فرهنگی است. جامعه آماری در این پژوهش 153 نفر از م...

332166 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش مشارکت شهروندان در ارتقاء منظر شهری

نویسنده (نویسندگان): پروین شکری
منظر شهری را می توان بی واسطه ترین وسیله ارتباطی بین شهر و ساکنین آن دانست. با وجود تلاش های فراوان شهرداری ها در طراحی فضاهای سبز و خلق جلوه های خوشایند در حاشیه بزرگراه ها و پل ها، همچنان بسیاری از نقاط شهری ما به لحاظ بصری و منظر عمومی اغتشاشات و ...

332163 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توليد بتن بازيافتي اصلاح شده با افزودن آسفالت بازي

نویسنده (نویسندگان): سالی صالحی
پاسداشت از محيط زيست يكي از وظايف اصلي همگان بوده و امروزه در دنيا تلاشهاي فراواني براي حفظ آن صورت مي‌گيرد. صنعت ساختمان مانند ساير صنايع هر سال به محيط زيست آسيب‌هاي فراواني وارد مي‌كند

331903-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  "بررسی شاخصهای زیرساخت فیزیکی با تاکید بر بهداشت ، ایمنی و محیطزیست(HSE) در کارگاههای ساختمانی یکی از مناطق شهر تهران"

نویسنده (نویسندگان): پیمان حسین محسنی
امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت ساختمان و فعاليتهاي كارگاههاي ساختماني ميباشيم . وجود خطرات و عوامل زيانآور گوناگون در اين كارگاهها، اين صنعت را به يكي از صنايع پرمخاطره در سطح دنيا و کشور تبديل نموده است.  در این مطالعه، وجود و میزان دسترسی به زیر س...

332128 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی الگوی مدیریتی بازسازی معابر شهری منطقه 16 تهران

نویسنده (نویسندگان): امید کوثری
معابر شهری بخش مهمی از فضای شهر میباشند که همانند رگهای بدن امکان حیات در شهر را میسر می سازند. ترمیم و بازسازی این معابر از مهمترین وظایف شهرداری هاست که همه ساله هزینه های زیادی را بردوش مردم تحمیل می نماید. برای مثال بودجه شهرداری تهران در بخش های...

332087 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مجموعه مقالات

نویسنده (نویسندگان): سیدمحمدموسوی
استفاده از تکنیک های نوین در برنامه ریزی شهری و شهرسازی یکی از اولویت های مهم کشور است. یکی از ابزارها، پیش بینی ساختارها با استفاده از شبکه عصبی میباشد که رفتار سازه ها و سیستم ها را با دقت بالایی پیش بینی کرده و علاوه بر کاهش هزینه در تصمیم گیری ها...

331879-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مقدمه ای بر ساماندهی صنعت و سکونت در مناطق شهری

نویسنده (نویسندگان): سیدمحمدموسوی
درطول 2قرن اخیر، شکل گیری جامعه صنعتی باعث ایجادشهرهای بسیاری در جهان بوده است. فضای شهری یک واقعیت درحال دگرگون است که خودرا میسازد.لزوم برنامه ریزی شهری درقالب مدیریت شهری یکپارچه سعی در بکارگیری وبسیج فنون کاربردی ومشارکتی در کنترل وکاستن ازدگرگون...

331879-1 | سالن 2: حقوقی, کتاب, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 7نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدي   آخرين