Menu

نمایش جزئیات اثر

print

ارزیابی مقاومت در برابر جداشدگی مخلوط آسفالت گرم

در این تحقیق مخلوط‌های گرم کف قیری با استفاده از طرح اختلاط مارشال و در دمایی معادل با 20 و 30 درجه سانتیگراد کمتر از دمای اختلاط آسفالت داغ مشابه تولید شدند. به منظور بررسی حساسیت رطوبتی ، آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که مخلوط‌های گرم دارای حساسیت رطوبتی بیشتری از آسفالت‌های داغ مشابه می‌باشند. برای جبران این مطلب، از یک نوع افزودنی ضدعریان شدگی مایع و نیز پودرآهک شکفته استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو افزودنی تاثیر بسزایی در افزایش مقاومت مخلوط در برابر عریان شدگی دارند ولیکن در مورد مخلوط‌های تولید شده با دو نوع قیر، پودر آهک شکفته موثرتر از افزودنی مایع واقع شد. نتایج طرح اختلاط و آزمایشات مقاومت کششی غیر مستقیم نشان داد که ویژگی‌های مخلوط‌های تولید شده با یک نوع قیر علی‌رغم روش سهل‌تر تولید، کمی از مخلوط‌های تولید شده با دو نوع قیر برتر می‌باشد.