Menu

نمایش جزئیات اثر

print

طراحی و مکانیابی مراکز پردازش و ایستگاه های انتقال

در این طرح به بررسی ضرورت ایجاد مراکز پردازش و ایستگاه های انتقال جدید برای شهر اصفهان پرداخته می شود. مواردی چون خصوصیات این مراکز و ایستگاه ها، بخش های مختلف و دستگاه های مورد نیاز آنها و در انتها توجیه اقتصادی این طرح مسایلی است که ادر این طرح بررسی شده و در انتها نیز مکان هایی برای احداث مراکز پردازش و ایستگاه های انتقال جدید پیشنهاد شده است.