Menu

نمایش جزئیات اثر

print

جز ویژه پسماند عادی

در  طرح ابتدا به دسته بندی پسماندهای خطرناک و قوانین مربوط به آنها پرداخته شده و سپس بررسی پسماندهای ویژه خانگی بطور مفصل انجام شده است. در انتها نیز پیشنهاداتی در راستای بهینه کردن جمع آوری و مدیریت این نوع از پسماند در شهر اصفهان ارایه شده است.