Menu

نمایش جزئیات اثر

print

موضوعِ قوانین، اختیارات، وظایف و مسئولیت های شهرداری در خصوص گرم خانه و بی خانمانان و هم پوشانی این قوانین، اختیارات، وظایف و مسئولیت، با قوانینِ دستگاه ها، وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای مرتبط دیگر و ارایه راه حل ها و راه کارهای عملیاتی

بر اساسِ قوانین مصوب فعلی، سازمان ها و نهادهای محتلفی از جمله : قوه قضائیه و دادگستری، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان پزشکی، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه سابق(معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری فعلی)، سازمان صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان فنی و حرفه ای، مراکز کاریابی و صندوق های فرصت های شغلی و . . . در کنار شهرداری، وظایفی را در قبال ساماندهی بی خانمانان بر عهده دارند. در طی سال های اخیر، ظاهراً تنها شهرداری و سازمان بهزیستی به صورت فعال و عملیاتی، به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده اند و دیگر سازمان ها و نهادها به دلایل مختلف و از همه مهم تر، هم پوشانی و مشخص نبودن وظایف خود، از انجام وظایف محوله، شانه خالی کرده اند. در این مقاله، قوانین مصوب در پیش و پس از انقلاب اسلامی، در خصوص بی خانمانان و گرمخانه ها و هم پوشانی های فوق الذکر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته، حسب مورد، راه کارهای قانونی از طریق آسیب شناسی و در راستای برون رفت از این مُعضل، ارایه گردیده است.