Menu

نمایش جزئیات اثر

print

خدمات الکترونیک برای شهروندان دارای معلولیت

جامعه ی معلول به دلیل محدودیت های فیزیکی که د ر راه جامعه پذیری آنهاست در اغلب موارد درتعاملات اجتماعی دچار جامعه گریزی می شوند اما در virtual environmentباگسست محدودیت های فیزیکی و پنهان سازی این محدودیت ها در تعاملات الکترونیکی بر مبنای وب می توان گفت نه تنها زمینه جامعه پذیری این افراد در محیط های مجازی فراهم میشود بلکه محیط های مجازی به صورت خودکار نقش یک انکوباتور را برای زندگی حقیقی افراد کم توان این افراد بازی می کنند. وجود انکوباتور در نظام اجتماعی معلولین و سایه آن در خرده نظام های زیر مجموعه نظام های اجتماعی معلولین امری مشهود هست. انکوباتورهای مجازی هم بر اساس ظرفیت هایی تعاملی که webبرای آنها بسترسازی می کند می توانند هم در کوتاه مدت فضایی برای رفع نیاز های افراد کم توان فراهم کنند وهم در دراز مدت زمینه لازم برای ارتقای تعاملات اجتماعی این افراد ایجاد کند