Menu

نمایش جزئیات اثر

print

ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد

در این تحقیق به بررسی میزان اثربخشی تبلیغات و برند(شعار)های مورد استفاده سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد پرداخته شده است.جامعه این تحقیق شهروندان مشهدی که بالای 12 سال سن دارند در نظر گرفته شده است.بر این اساس
نمونه گیری از جامعه در مناطق 12 گانه شهرداری مشهد به شکل طبقه ای نسبی و با استفاده از فرمول کوکران انجام شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده میزان جذابیت و نفوذ هر یک از دو برند مورد استفاده سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد بوده و میزان دیده شدن هر یک از تبلیغات برنامه های سازمان مذکور را بررسی می کند.پژوهش همچنین به بررسی اولویت ها و ذائقه مردم در بین چهار دسته اصلی برنامه های شهرداری می پردازد و میزان مشارکت و اطلاع شهروندان از هر یک از 19 برنامه اصلی این سازمان را بیان می کند.