Menu

نمایش جزئیات اثر

print

ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران

استفاده روز افزون از یاددهی/یادگیری الکترونیکی در حال تبدیل شدن به ابزاری اثر بخش برای تربیت نیروهای کارآزموده در کشور است. راه اندازی و گسترش نظام آموزش الکترونیکی سبب گردیده تا سازمانها به درجات مختلفی از استانداردهای گوناگون برای انجام تعلیم و تربیت بصورت برخط و با حجم و کیفیتی دلخواه استفاده نمایند. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن ویژگی های موجود در استاندارد ملی آموزش الکترونیکی (ISIRI 10000) به بررسی نظام آموزش مجازی دانشگاه تهران پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته به هم تنیده و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. ابتدا کلاسهای برخط توسط پژوهشگر مورد مشاهده قرار گرفت. سپس بر اساس ویژگی های موجود در استاندارد پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری ماتریسی چندگانه در بین جامعه نمونه بصورت الکترونیکی توزیع شد. همزمان با تعدادی از دانشجویان مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفت.