Menu

نمایش جزئیات اثر

print

آموزش الکترونیکی: فرصتی برای بروز نوآوری در تولید

پژوهش حاضر با مبنا قراردادن ویژگی های موجود در استاندارد ملی آموزش الکترونیکی به بررسی نظام آموزش مجازی دانشگاه تهران پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته به هم تنیده و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. ابتدا کلاسهای برخط توسط پژوهشگر مورد مشاهده قرار گرفت. سپس بر اساس ویژگی های موجود در استاندارد پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری ماتریسی چندگانه در بین جامعه نمونه بصورت الکترونیکی توزیع شد. همزمان با تعدادی از دانشجویان مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. یکی از یافته های این پژوهش حاکی از آن است که محتوای آموزشی فاقد انعطاف پذیری و نظم لازم برای استفاده یادگیرندگان بوده و دارای تنوع نیست و از این رو می تواند به عنوان فرصتی برای بروز نوآوری در بعد تهیه محتوای دروس دانشگاهی مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.