Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 17 از خدمات شهرداری در حوزه خدمات شهری


كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي پرجمعيت جهان طي سالهاي 1335 تا 1385 3 برابر افزايش يافته است؛ درحالي كه اين رشد، براي جمعيت جهان كمتر از / جمعيتش 62/3 برابر بوده است. رشد جمعيت شهري كشور طي همين مدت ( 50 سال) بيش از هفت برابر بوده است، امروزه با ...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 11 درباره فعالیت خانه های سلامت منطقه


اگر بپذيريم كه شهر عبارت از هنر زيستن انسانها دركنار هم است، پس شهرنشيني تبلور هوشمندانه و متفكرانه اين هنر است. به عبارت ديگر شهر محلي است كه در برگيرنده انبوه انسانهايي مي باشد كه از سويي افكار و عقايد، هنرها و ايدههاي گوناگون شخصي و خصوصي دارند و...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 17 در مورد تعریض پیاده رو خیابان آقایاری و سجاد جنوبی


بر اساس قوانين موجود، شهروندان اداره بسياري از امور شهر را به مجموعه اي به نام شهرداري سپرده اند . واگذاري اين حق، وظايفي را براي شهرداري و انتظاراتي را در شهروندان ايجاد نموده است . به همين دليل آن ها انتظار دارند نظراتشان در امور مختلف شهر دخالت د...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 22 از فعالیت های انجام شده توسط اداره آسیب های اجتماعی منطقه


هما نطور كه ميدانيم هدف از تحقيق عمدتاً پي بردن به جنب ههاي مكنون و پنهان مسائل و پديد هها است. به واقع هدف از تحقيق، كشف و پي بردن به يافته ها ومتعاقباً جواب هايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق است. گام بعدي، شناسايي روش هاي مناسب تحقيق و طبيعتاً پياد...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نیازهای شهروندان ساکن در منطقه 22 در ارتباط با سلامت شهری (روانی، جسمی و اجتماعی)


همانطور كه م ي دانيم هدف ا ز تحقيق، عمدتاً پي بردن به جنبه هاي مكنون و پنهان مسائل و پديد ههاست. بواقع هدف ا ز تحقيق، كشف و پي بردن به يافت ه ها ومتعاقباً جوابهايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق است . گام بعدي، شن اسايي روشهاي مناسب تحقيق و طبيعتاً عمل...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان اثر گذاری فعالیت های اداره فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 22 در اجرای مراسم مربوط به مناسبت های ملی و مذهبی، از نظر شهروندان


همانطور كه مي دانيم هدف از تحقيق، پي بردن به جنبه هاي مكنون و پنهان مسائل و پديده هاست . بواقع هدف از تحقيق، كشف و پي بردن به يافته ها و متعاقباً جوابهايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق اس ت . گام بعدي، شناساي ي روشهاي مناسب تحقيق و طبيعتاً پياده كردن ...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 1 از غرفه های میادین میوه و تره بار منطقه


شيوه مدرن زندگي، ما را به مصرف غذاهاي صنعتي سوق م يدهد. براي جلوگيري از بيمار يهاي مزمن، مصرف ميوه، ب هويژه سبزي اهميت بسياري دارد؛ چرا كه ايمني سيستم دفاعي بدن را افزايش مي دهد ميو هها و سبزيجات ويتامي نها و مواد معدني را در بر دارند كه در هي چگونه...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


ارزیابی بروشورهای آموزشی اداره آموزش و مشارکت شهروندی از نظر شهروندان ساکن در منطقه 1


زندگي معاصر بدون رسانه هاي ارتباطي غير قابل تصور است. هر گونه كوششي براي درك شيوه عمل رسان ههاي جمعي در زندگي امروزي ما بايد با شناخت اين واقعيت آغاز ، شود كه رسانه هاي جمعي جزء لازم جامعه و زندگي فردي ما هستند. (مك كوئيل، 1382 ص 22 ) پيدايش وتوسعه ...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان شرکت کننده در طرح جشن بزرگ شهروندی منطقه 1 درباره کیفیت و نحوه اجرای آن


هدف كلي اين تحقيق بررسي ديدگاههاي شركت كنندگان درباره جشن هاي شهروندي است. جمعيت آماري اين نظر سنجي كليه گروههاي سني شهروندان مي باشد. اين پژوهش به شيوه پيمايش و با ابزار پرسشنامه و حجم نمونه 200 نظر انجام شده است. يافت ههاي تحقيق حاكي از آن است كه ...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات والدین و دانش آموزان شرکت کننده در طرح برنامه های آموزشی سلامت منطقه 1


هدف كلي اين تحقيق بررسي ديدگاه هاي دانش آموزان و والدين آن ها در رابطه با برنامه هاي سلامت مي باشد . جمعيت آماري در اين نظرسنجي شامل دو گروه دانش آموزان و والدين آن ها مي باشد. حجم نمونه در اين تحقيق 258 نفر بوده است كه از مجموع 350 پرسشنامه توزيعي ...

محور ۲ | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 17نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين